23 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 765, 766, 767 şi 768 din 22 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 765 din 22 octombrie 2014 (M.Of. nr. 765/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 893/2014 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1170/2014 al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Ordinul nr. 1372/2014 al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 766 din 22 octombrie 2014 (M.Of. nr. 766/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNUL ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 892/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională “Unifarm” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;
 • Hotărârea nr. 895/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Naţional de Tenis”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 151/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul arhivistic, precum şi a modelului de legitimaţie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal;
 • Ordinul nr. 980/2014 al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi turism privind completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;
 • Ordinul nr. 1208/2014 al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2).

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 767 din 22 octombrie 2014 (M.Of. nr. 767/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 899/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti;
 • Hotărârea nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.;
 • Hotărârea nr. 901/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1056/2014 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”;
 • Ordinul nr. 1400/2014 al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 768 din 22 octombrie 2014 (M.Of. nr. 768/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 50/2014 privind respingerea contestării înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Zsolt Szilagyi, Klaus-Werner Iohannis, Teodor-Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta şi Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, precum şi a doamnei Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;
 • Hotărârea nr. 907/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;
 • Hotărârea nr. 910/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 284/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 285/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Andrea Illes a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 286/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către doamna Denisa Corina Tănase;
 • Decizia nr. 287/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu;
 • Decizia nr. 288/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
 • Decizia nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
 • Decizia nr. 290/2014 privind mutarea definitivă a domnului Cristian Vasile Bitea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de expert superior din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 291/2014 pentru numirea domnului Cristian Vasile Bitea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • Decizia nr. 292/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc
 • Decizia nr. 293/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Andrei-Mihai Arghir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
 • Decizia nr. 294/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Remulus Emilian Birjaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C..

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 “Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici” către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu