21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 682 şi 683 din 6 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 682 din 6 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 682/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1765/2255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TELETRANS – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice;

Ordinul nr. 1766/2254/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 41/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 683 din 6 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 683/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 63/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 şi (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final;

Hotărârea nr. 64/2013 privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 974/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.;

Decizia nr. 976/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FABRICA DE ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..

REPUBLICĂRI

Ordinul nr. 2116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu