20 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 554, 555, 556, 557, 558 din 28 iulie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 554 din 28 iulie 2014 (M.Of. nr. 554/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 270/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) şi (4) din aceeaşi ordonanţă

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I – studii universitare de licenţă

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 555 din 28 iulie 2014 (M.Of. nr. 555/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 66/2014 pentru modificarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 556 din 28 iulie 2014 (M.Of. nr. 556/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE


ORDONANŢE ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 112/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 70/2014 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI

 • Hotărârea nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 72/2013

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 557 din 28 iulie 2014 (M.Of. nr. 557/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 336/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac
 • Ordinul nr. 1327/2014 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea acvilei ţipătoare mici (Aquila pomarina) şi a Ghidului pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei ţipătoare mici

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 558 din 28 iulie 2014 (M.Of. nr. 558/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 301/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33-35, precum şi ale art. 21 alin. (6), art. 41 alin. (1) şi (5) şi ale art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • Decizia nr. 302/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua, art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27, art. 31-33 şi ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • Hotărârea nr. 596/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 2006
 • Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 241/2014 privind eliberarea domnului Gelu-Marin Oltean din funcţia de secretar de stat la Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu