18 Iulie, 2019

Monitorul Oficial nr. 480 şi 481 din 1 august 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 480 din 1 august 2013 (M.Of. nr. 480/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 273/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;

Decizia nr. 277/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi ale art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 455/2013 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXIV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Debrecen la 23 mai 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;

Hotărârea nr. 506/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti“;

Hotărârea nr. 515/2013 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză;

Hotărârea nr. 523/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 730/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate;

Ordinul nr. 2355/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 481 din 1 august 2013 (M.Of. nr. 481/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 707/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 708/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 709/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;

Decretul nr. 710/2013 privind eliberarea din funcţie a unui judecător.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 521/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Monetăria Statului“ din subordinea Băncii Naţionale a României.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 340/2013 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social;

Decizia nr. 341/2013 privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

Decizia nr. 342/2013 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 543/2366/1446/1489/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice;

Ordinul nr. 1038/2013 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu