16 Februarie, 2019

Monitorul Oficial nr. 400, 401, 402, 403 şi 404 din 30 mai 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 400 din 30 mai 2014 (M.Of. nr. 400/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 227/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 din Codul de procedură civilă
Decizia nr. 229/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 665 alin. (2) şi (6) din Codul de procedură civilă
Decizia nr. 230/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^1 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi ale art. 108^5 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă din 1865
Decizia nr. 245/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 543/2014 pentru publicarea acceptării Codului privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.337(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

Circulara nr. 17/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii Superioare de Război

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.995/C/2009

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 401 din 30 mai 2014 (M.Of. nr. 401/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 193/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 402 din 30 mai 2014 (M.Of. nr. 402/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 449/2014 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2014-2016

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 208/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihai Busuioc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Decizia nr. 209/2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 622/363/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Ordinul nr. 626/364/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

RECTIFICĂRI

Rectificarea privind cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014
Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 548/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 403 din 30 mai 2014 (M.Of. nr. 403/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 429/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Ordinul nr. 618/2014 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2014, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
Ordinul nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Ordinul nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Ordinul nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Lista nr. 2/2014 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii locale

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 404 din 30 mai 2014 (M.Of. nr. 404/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 745/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2014

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 358/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu