22 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 294, 295, 296, 297 şi 298 din 26 aprilie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 294 din 26 aprilie 2017 (M.Of. nr. 294/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 33/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 25/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 şi art. 246 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 31/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 232/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final;
 • Hotărârea nr. 249/2017 privind transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 250/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinţa gratuită a Fundaţiei,,Mareşal Alexandru Averescu”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 295 din 26 aprilie 2017 (M.Of. nr. 295/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 768/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (4) şi (6) şi art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Decizia nr. 770/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 776/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale;
 • Hotărârea nr. 252/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017;
 • Hotărârea nr. 253/2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017;
 • Hotărârea nr. 254/2017 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMJS nr. 463/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 296 din 26 aprilie 2017 (M.Of. nr. 296/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 781/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 243/2017 privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de clasificaţie;
 • Hotărârea nr. 245/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării;
 • Hotărârea nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
 • Ordinul MApN nr. 30/2017 pentru abrogarea art. 136 alin. (4) din Normele de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 53/2015;
 • Ordinul MAP nr. 316/2017 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2017-15 februarie 2018;
 • Ordinul MEN nr. 3780/2017 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul dual din cifra de şcolarizare aprobată pentru anul şcolar 2017-2018.

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Macedonenilor din România din 26.04.2017;
 • Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Noua Românie din 26.04.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 297 din 26 aprilie 2017 (M.Of. nr. 297/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 73/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
 • Decretul nr. 399/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
 • Legea nr. 74/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Decretul nr. 400/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 • Legea nr. 76/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017;
 • Decretul nr. 402/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017.

ACTE ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 43/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Al patrulea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declaraţiei UE – Turcia – COM (2016) 792;
 • Hotărârea nr. 44/2017 la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere – COM (2017) 114 final.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 101/2017 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2.278 din Codul civil.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordin ANAF nr. 1006/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 841/2015 privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 298 din 26 aprilie 2017 (M.Of. nr. 298/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 233/2017 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Inițiativa pentru întreprinderile mici și mijlocii (POIIMM).

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 366/2017 privind eliberarea domnului Florin Marius Tacu, la cerere, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
 • Decizia nr. 368/2017 privind numirea doamnei Daniela Barbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
 • Decizia nr. 367/2017 privind numirea domnului Varol Amet în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie;
 • Decizia nr. 369/2017 privind eliberarea domnului Cristian Dima din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAPFE nr. 2586/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a SEN, precum și implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 „Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuțieˮ și obiectivul specific 6.3 „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelorˮ;
 • Ordinul MDRAPFE nr. 2587/2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operațional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali“.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu