22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 255 şi 256 din 8 mai 2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 255 din 8 mai 2013 (M.Of. 255/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 146/2013 pentru modificarea și  completarea  Legii nr. 153/2011  privind  măsuri  de  creștere  a  calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

Decretul nr. 447/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 261/2013 al ministrului pentru societatea informațională pentru modificarea Ordinului ministrului comunicațiilor și  societății  informaționale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a deciziei  de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;

Ordinul nr. 393/2013 al președintelui  Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice.

*

Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care primesc subvenții de la bugetul local  al municipiului Buzău în anul 2013, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

***

În Monitorul Oficial nr. 256 din 8 mai 2013 (M.Of. 256/2013) au fost publicate următoarele acte normative:

* LEGI ȘI DECRETE

Legea nr. 137/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și  unele măsuri adiacente;

Decretul nr. 434/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

* HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

Hotărârea nr. 12/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat.

* ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanța de urgență nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare;

Ordonanța de urgență nr. 38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;

Hotărârea nr. 206/2013 privind declanșarea procedurilor  de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E79) Deva—Oradea km 0 + 000—km 184 + 390”, sectorul „Vârfurile—Ștei km 69 + 350—km 102 + 660”;

Hotărârea nr. 209/2013 privind declanșarea   procedurilor   de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 66 Petroșani—Simeria, între km 131+000 și km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale, pe teritoriul județului Hunedoara”;

Hotărârea nr. 211/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

* DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 206/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Justiției de către doamna Alexandra Mihaela Șinc;

Decizia nr. 207/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuș Pandelea;

Decizia nr. 208/2013 privind detașarea doamnei Elena Petrașcu din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine;

Decizia nr. 209/2013 privind prelungirea detașării, începând cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcția publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Județean Harghita.

* ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 590/232/2013 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate  pentru  serviciile  de  spitalizare  continuă pentru pacienți acuți.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu