22 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 183, 184, 185 şi 186 din 15 martie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 183 din 15 martie 2017 (M.Of. nr. 183/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 695/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, şi în special a prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) şi (3), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din acest act normativ.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAP nr. 55/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate;
 • Ordinul MADR nr. 61/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică;
 • Ordinul MS nr. 269/2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente;
 • Ordinul MS nr. 272/2017 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013;
 • Ordinul MCIN nr. 2102/2017 pentru acreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” din Tulcea, judeţul Tulcea.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 184 din 15 martie 2017 (M.Of. nr. 184/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 736/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
 • Decizia nr. 782/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 313 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 15/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul CNAS nr. 152/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 5/2017 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali
 • Hotărârea nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 185 din 15 martie 2017 (M.Of. nr. 185/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 282/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia.

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 186 din 15 martie 2017 (M.Of. nr. 186/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 21/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 22/2017 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 257/2017 privind numirea doamnei Marieta Safta în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei;
 • Decizia nr. 258/2017 privind numirea doamnei Liliana Mincă în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
 • Decizia nr. 259/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu;
 • Decizia nr. 260/2017 pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 265/2017 privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 437/2017 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu