În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1066 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1066/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1476/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii “Dr. Nicolae Robănescu” Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1067 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1067/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Hotărârea nr. 1007/2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 391/2016 pentru eliberarea domnului Raul Călin Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Decizia nr. 392/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Ştefan-Dorel Cojoacă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECMA nr. 1352/2016 privind aplicarea articolului 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1068 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1068/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 607/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 3245/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii BANAT PARK SERVICES – S.R.L.;
 • Ordinul MDRAP nr. 3246/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR – S.R.L.;
 • Ordinul ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1069 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1069/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 1174/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne;
 • Decretul nr. 1175/2016 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3696/2016 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii de asigurări sociale, precum şi pentru aprobarea unor formulare şi modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.655/2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 “Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”;
 • Ordinul nr. 30101/4474/2205/2886/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii COMALEX – S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.
 • Ordinul nr. 33881/1508/2291/2904/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe – S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 119/2016 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1070 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1070/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 1002/2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Hotărârea nr. 1003/2016 pentru completarea art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 2908/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008;
 • Ordinul MDRAP nr. 3218/2016 pentru completarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013”, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.901/2013;
 • Ordinul MECS nr. 6110/2016 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS).

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Hotărârea nr. 67/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 76/2015 privind derogarea de la prevederile art. 10 alin. (1) din Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1071 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1071/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1072 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1072/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 1178/2016 privind numirea în funcţia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 • Decretul nr. 1179/2016 privind numirea în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1006/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
 • Hotărârea nr. 1016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2282/2016 privind sancţionarea Societăţii GTT INSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii;
 • Decizia nr. 2313/2016 privind sancţionarea Societăţii FORTIS ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1585/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007;
 • Hotărârea nr. 1615/2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 1052/2016 pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 31 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 1073 din 30 decembrie 2016 (M.Of. nr. 1073/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 640/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii;
 • Ordinul MT nr. 1556/2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A..

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2307/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CAROM – BROKER DE ASIGURARE – S.A.;
 • Decizia nr. 2308/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L..
 • Decizia nr. 2309/2016 privind sancţionarea Societăţii ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here