18 Iulie, 2018

Modificările la Normele privind ajutoarele sociale au fost publicate! Ce noutăţi sunt?

Prin aprobarea HG nr. 778/2013 s-au modificat Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin HG nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011.

Principalele modificări constau în:

• Obligativitatea prezentării adeverinţei de către persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, din trei în trei luni, că sunt înregistrate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă şi că nu au refuzat un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională;

• Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute de lege, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul;

• Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social cuprinde clădiri şi alte bunuri mobile, precum şi suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte cumulat suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie. Pentru determinarea acestor sume, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, pune la dispoziţia primarilor, pe bază de protocol, elementele tehnice necesare stabilirii valorii nete de producţie pentru suprafeţe de teren, animale şi păsări;

• În situaţia în care suprafeţele de teren deţinute de solicitant, indiferent de calitatea acestora, nu sunt cultivate, pentru evaluarea acestora se va lua în calcul cea mai mică valoare netă ce poate rezulta în urma aplicării elementelor tehnice necesare stabilirii valorii nete de producţie pentru suprafeţe de teren;

• Pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se va proceda astfel:

a) dacă beneficiarul primeşte în continuare ajutor social, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;
b) dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;
c) dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care constituie titlu executoriu, debitul se transmite la organele de executare silită din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, această instituţie urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv;
d) debitorii declaraţi insolvabili se scad din activul agenţiei teritoriale şi se trec într-o evidenţă specială, cu respectarea procedurilor legale;
e) în situaţia în care beneficiarul ajutorului social este familia, iar titularul ajutorului social a decedat, recuperarea sumelor încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se va face de la ceilalţi membri ai familiei, în calitate de beneficiari ai dreptului;
f) în situaţia în care beneficiarul ajutorului social a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit;

• În cererea şi declaraţia pe propria răspundere, solicitantul ajutorului social are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere din locuinţă;

• Procedura de stabilire a bugetului gospodăriei ca sumă a veniturilor şi mijloacelor utilizată pentru stabilirea drepturilor la ajutorul social este utilizată şi pentru alocaţia pentru susţinerea familiei, a ajutorului de urgenţă în situaţii deosebite care afectează un număr mai mare de persoane, pentru măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, inclusiv a ajutorului pentru energie electrică;

• Ajutorul pentru energia electrică se acordă pe baza consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali. Furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:

a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;
b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului. În situaţia în care modalitatea de facturare practicată de către furnizorul de energie electrică conduce la emiterea a mai mult de cinci facturi pentru perioada sezonului rece, cuantumul ajutorului efectiv stabilit, însumat pe această perioadă, nu poate depăşi cuantumul însumat al ajutorului pentru energie electrică stabilit prin dispoziţia primarului pentru aceeaşi perioadă. Consumul este comunicat pe bază de borderou agenţiei teritoriale.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Un comentariu

  • Răspunde
    gabriela
    noiembrie 8 2013

    ma intereseaza pt tatal meu care a implinit 85 de ani,si are lucrati 38..intrebarea mea este: cand se poate pensiona?astept raspuns va multumesc

Scrie un comentariu