Aşa cum am semnalat deja, după şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, Executivul a aprobat ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală.

Ordonanţa nr.2/2012, din 25 ianuarie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie a.c. şi intră în vigoare de la data publicării, cu unele excepţii pe care le vom semnala.

Domiciliul fiscal. Dispoziţiile cuprinse în Capitolul II al Titlului II – “Dispoziţii generale privind raportul de drept material”, au fost completate.

Potrivit art. 31 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, în cazul creanţelor fiscale administrate de ANAF, prin domiciliu fiscal se înţelege:

– pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

– pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

– pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

– pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.

Prin adresa unde locuiesc efectiv, se înţelege adresa locuinţei pe care o persoană o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră adresa unde locuiesc efectiv.

În situaţia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili pentru persoanele juridice sau pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, domiciliul fiscal este locul în care se află majoritatea activelor.

COMPLETĂRI! Recenta ordonanţă a adăugat, aici, dispoziţii noi potrivit cărora:

Domiciliul fiscal, definit potrivit alin. (1) ori ca fiind locul în care se află majoritatea activelor, se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluţionează de organul fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului potrivit art. 44 privitor la comunicarea actului administrativ fiscal.

Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.

Mai reamintim, aici, şi o altă dispoziţie – deja existentă în Cod – respectiv că, în cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat, altele decât creanţele fiscale administrate de ANAF, prin domiciliu fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii.

Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans. Potrivit art.42 alin.(1), soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de ANAF în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.

MODIFICĂRI! Acordul de preţ în avans, astfel cum a fost redefinit prin Ordonanţa nr. 2/2012, este actul administrativ emis de ANAF în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Codul fiscal. Tranzacţiile viitoare care fac obiectul acordului de preţ în avans se apreciază în funcţie de data depunerii cererii.

Codul de procedură fiscală prevede, în legătură cu soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans că acestea sunt opozabile şi obligatorii faţă de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil. Prin cerere, contribuabilul propune conţinutul soluţiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de preţ în avans, după caz.

COMPLETĂRI! În legătură cu soluţionarea cererii contribuabilului privind conţinutul soluţiei fiscale individuale anticipate sau al acordului de preţ în avans, au fost introduse noi prevederi potrivit cărora, în scopul soluţionării cererii, organul fiscal competent:

– se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau în alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea documentaţiei în vederea fundamentării proiectului de soluţie fiscală individuală anticipată ori acord de preţ în avans, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ordin care, potrivit aceloraşi completări aduse prin O.G. nr. 2/2012, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei);

– poate solicita contribuabilului clarificări cu privire la cerere şi/sau documentele depuse.

● COMPLETĂRI! Semnalăm, ca noutate, prevederea potrivit căreia organul fiscal competent prezintă contribuabilului proiectul soluţiei fiscale individuale anticipate sau acordului de preţ în avans, după caz, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, cu excepţia cazului în care contribuabilul renunţă la acest drept şi notifică acest fapt organului fiscal competent.

● COMPLETĂRI! Tot ca element de noutate, contribuabilul poate prezenta clarificările care i-au fost solicitate cu privire la cerere şi/sau documentele depuse sau îşi poate exprima punctul de vedere în termen de 60 de zile lucrătoare de la data solicitării clarificărilor necesare ori de la data comunicării proiectului soluţiei fiscale individuale anticipate sau acordului de preţ în avans.

● MODIFICĂRI! Pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate, precum şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans, emitentul încasează tarife care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. O.G. nr.2/2012  a adus şi sub acest aspect modificări potrivit cărora contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea tarifului achitat în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea soluţiei fiscale individuale anticipate sau a acordului de preţ în avans. Faţă de formularea anterioară din textul alineatului (10) al art. 42, a dispărut, astfel, dreptul la restituirea tarifului achitat în cazul în care se întrerupe procedura de emitere, în condiţiile aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Rămâne neschimbată prevederea potrivit căreia termenul pentru emiterea unui acord de preţ în avans este de 12 luni în cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni în cazul unui acord bilateral sau multilateral, după caz. Termenul pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate este de până la 3 luni. Reamintim că prevederile privitoare la termene au fost modificate anul trecut, prin Ordonanţa nr. 29/2011, începând cu 17 septembrie 2011.

Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal. Potrivit art. 43 care reglementează această materie în Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă.

Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente: denumirea organului fiscal emitent; data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; obiectul actului administrativ fiscal; motivele de fapt; temeiul de drept; numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; ştampila organului fiscal emitent; posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia; menţiuni privind audierea contribuabilului.

● MODIFICĂRI! În textul alineatului (3) al art. 43, a fost operată o modificare de text, potrivit căruia actul administrativ fiscal cu elementele de mai sus, emis prin intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.

Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care se emit în aceste condiţii, de către organele fiscale din cadrul ANAF (ordinul MFP urmând a fi emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe).

● COMPLETĂRI! O.G. nr. 2/2012 adaugă o dispoziţie nouă, potrivit căreia, prin ordin comun al MAI şi al MFP (care va fi emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei) se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise în condiţiile alin. (3) de către organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, dacă organele fiscale din cadrul autorităţii administraţiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale în condiţiile alin. (3).

Comunicarea actului administrativ fiscal – subiect care este tratat în art. 44 din Cod – conţine, de asemenea prevederi modificate:

 MODIFICĂRI! Actul administrativ fiscal se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

● MODIFICĂRI! Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

● MODIFICĂRI! În cazul în care comunicarea prin remitere sau prin mijloace electronice, după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

Potrivit alineatului (3) al art. 44, rămas nemodificat, comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a ANAF, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

În cazul actelor administrative emise de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale. Potrivit reglementărilor cuprinse în art.65 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal. Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe bază de probe sau constatări proprii.

COMPLETĂRI! În continuarea acestor dispoziţii, au fost adăugate noi prevederi, astfel:

● În vederea stabilirii scopului sau conţinutului economic al unor tranzacţii, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii sunt obligaţi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul tranzacţiei în situaţia în care tranzacţia este încheiată cu persoane situate în state cu care nu există un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

● Conţinutul dosarului tranzacţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF care, potrivit prevederilor finale ale O.G. nr.2/2012, se va emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe.

Obligaţia de înregistrare fiscală. Potrivit art.72 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

● MODIFICĂRI! Semnalăm dispoziţia modificată a art.72 alin.(4), potrivit căreia, pe cale de excepţie, pentru contribuabilii prevăzuţi la lit. e), precum şi pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit.

Registrul contribuabililor. Potrivit art.78 Cod proc.fiscală, organul fiscal competent din subordinea ANAF organizează evidenţa plătitorilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cadrul registrului contribuabililor, care conţine: datele de identificare a contribuabilului; categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal; alte informaţii necesare administrării obligaţiilor fiscale.

Datele se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului comerţului, de serviciul de evidenţă a populaţiei, de la alte autorităţi şi instituţii, precum şi din constatările proprii ale organului fiscal. Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale şi vor fi comunicate contribuabililor.

● ABROGARE! Reţinem, aici, abrogarea textului care prevedea că modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatărilor proprii ale organului fiscal se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, după ascultarea prealabilă a contribuabilului.

Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală, astfel cum este prevăzută de art.79 din Codul de procedură fiscală, stabileşte că, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale de plată datorate, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.

● MODIFICĂRI! În vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer. Prin ordin al preşedintelui ANAF se aprobă conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi – potrivit completării aduse textului normativ – condiţiile în care se solicită acesta. Ordinul ANAF urmează să fie emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a O.G. nr.2/2012.

*

Într-un material viitor vom prezenta modificările aduse de Ordonanţa nr.2/2012 cu privire la evitarea dublei impuneri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here