25 Februarie, 2018

Modificări propuse la legea privind ucenicia

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată , conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

Conform proiectului de act normativ, prima modificare propusă se referă la introducere a trei noi articole după articolul 1, respectiv 11 – 13. Astfel, în cadrul noului articol 11 se prevede aspectul potrivit căruia obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

- să ofere tinerilor posibilitatea de a obţine formare profesională de calitate, în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;

- să permită angajatorilor să-şi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;

- să faciliteze integrarea socială a tinerilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;

- să asigure un nivel de securitate adecvat tinerilor pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;

- să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinire personală;

- să promoveze dialogul social și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Totodată, în art. 12 se face referire la persoanele cărora se adresează ucenicia la locul de muncă, acestea fiind reprezentate de:

- tinerii care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;

- angajatorii care doresc să organizeze activităţii de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Articolul 2, referitor la definirea ucenicului, se abrogă, întrucât în cadrul noului articol 13 este reformulată înţelegerea acestui statut, ucenicul fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani care din voinţă proprie încheie un contract de ucenicie la locul de muncă cu un angajator, în scopul obţinerii unei calificări.

O altă modificare are în vedere alineatul (5) al articolului 4, al cărui nou conţinut este transpus astfel:

„Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi următoarele clauze referitoare la:

I. denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

II. denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

III. obligațiile suplimentare ale angajatorului, respectiv:

a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;

b) să asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare calificării în care ucenicul se formează profesional;

c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condiţiile Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor autorizat în condiţiile Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării programului de formare profesională a ucenicului;

e) să suporte contravaloarea programului de formare profesională a ucenicului.

IV. obligațiile ucenicului, respectiv:

a) să desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie la locul de muncă;

b) să participe la pregătirea teoretică corespunzătoare programului de formare profesională finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) să participe la susţinerea examenului de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică.

De asemenea, alineatul (1) al articolul 5 suportă modificări majore, prevăzându-se că poate încheia contract de ucenicie la locul de muncă persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

- face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;

- a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani;

- nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă;

- îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare conform prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de act normativ mai propune eliminarea dispoziţiei potrivit căreia persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali.

Dacă la ora actuală legislaţia prevede că persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregatesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare, proiectul de lege propune ca organizarea uceniciei să se realizeze pentru un singur ucenic.

În ceea ce priveşte durata contractului de ucenicie la locul de muncă, aceasta se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

 a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1;

 b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2;

 c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3.

Mai mult, formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă va cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi după caz, cu legile speciale care reglementează acea ocupaţie.

Durata timpului de muncă se doreşte a fi reglementată la 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu