20 Aprilie, 2019

Modificări privind verificarea fiscală a persoanelor fizice

Reglementarea din Codul de procedură fiscală a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 708/2017, prevederile despre care atragem atenţia aici fiind aplicabile pentru verificările situaţiei fiscale personale care încep după 3 septembrie – data intrării în vigoare a ordonanţei.
 
De ce a fost necesară modificarea?
Art. 138 din Codul de procedură fiscală reglementează faptul că una dintre activităţile preliminare, efectuate de organele fiscale, în cadrul verificării situaţiei fiscale personale ale unei persoanei fizice este şi aceea de verificare fiscală prealabilă documentară. Astfel, în cadrul verificării fiscale prealabile documentare se solicită informaţii de la terţi, inclusiv din străinătate, ceea ce presupune un consum semnificativ de resurse, dar nu şi de la persoana supusă verificării, care ar putea lămuri mare parte dintre aspectele referitoare la situaţia sa fiscală. În cadrul activităţii preliminare de verificare fiscală prealabilă documentară, la sfârşitul acestei verificări, dacă se constată îndeplinirea condiţiilor legale referitoare la diferenţa semnificativă se emite avizul de verificare.

Alte modificări sunt justificate de aplicarea unor termene mai realiste, astfel cum au rezultat din practică, privind derularea procedurilor.
 
Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice
Pentru verificarea situaţiei fiscale personale a persoanei fizice, organul fiscal central efectuează următoarele activităţi preliminare:

  • analiza de risc pentru stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor instituţii ori autorităţi publice. Riscul de neconformare la declararea veniturilor impozabile aferent unei persoane fizice reprezintă diferenţa semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori pentru aceeaşi perioadă impozabilă. Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc şi veniturile declarate de persoana fizică şi/sau de plătitori este o diferenţă mai mare de 10% din veniturile declarate, dar nu mai puţin de 50.000 lei.
  • selectarea pe baza analizei de risc a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării situaţiei fiscale personale. 
Situaţia fiscală personală cuprinde totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a persoanei fizice pe perioada verificată.
 
Creanţa fiscală şi obligaţia fiscală. Nota de fundamentare a ordonanţei 30 subliniază că, în prezent, în Codul de procedură fiscală, noţunea de „creanţă fiscală”a suferit o modificare semnificativă în sensul restrângerii acesteia la veniturile statului de natură fiscală, respectiv impozite, taxe precum şi venituri similare, iar noţiunea de „obligaţie fiscală”a fost reconsiderată in sensul de obligaţie de plată a impozitelor, taxelor şi a veniturilor similare.

Creanţele fiscale principale se stabilesc prin decizie de impunere, iar decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii este asimilată deciziei de impunere, rezultând astfel că prin decizia de impunere se stabileşte creanţa fiscală principală, iar prin decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii se individualizează creanţa fiscală accesorie. Obligaţia fiscală de plată (principală sau accesorie) se naşte la momentul comunicării deciziei de impunere sau după caz a deciziei privind obligaţiile de plată accesorii.
 
Avizul de verificare. Înaintea desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central are obligaţia să înştiinţeze, în scris, persoana fizică supusă verificării în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de verificare.
 
Termenul de prezentare a documentaţiei solicitate. Organul fiscal central solicită persoanei fizice prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a persoanei fizice, cu acordul organului fiscal central.
 
Declaraţia de patrimoniu şi de venituri. Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune în termenul de 60 de zile o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central şi pe modelul care se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Solicitarea se face prin avizul de verificare.
 
Metode de stabilire a veniturilor. Cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central stabileşte veniturile obţinute de persoana fizică în cursul perioadei verificate. În acest scop organul fiscal central utilizează metode indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

În cazul în care persoana fizică supusă verificării nu pune la dispoziţie documentaţia cerută şi nu întocmeşte declaraţia de patrimoniu, verificarea situaţiei fiscale personale se face pe baza informaţiilor şi documentelor deţinute sau obţinute de organul fiscal central.
 
Informaţii suplimentare. Sunt tratate aici atât cele solicitate de organul fiscal, cât şi cele propuse de persoana verificată, astfel:

  • Pe parcursul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central poate solicita persoanei fizice noi documente sau informaţii relevante pentru verificare, stabilind un termen rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile, pentru prezentarea documentelor şi/sau a informaţiilor solicitate.
  • Pe parcursul derulării verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică supusă verificării are dreptul să prezinte orice documente justificative sau explicaţii pentru stabilirea situaţiei fiscale reale. Cu ocazia prezentării documentelor justificative sau explicaţiilor, concluziile se consemnează într-un document semnat de ambele părţi.
  • La începerea verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică verificată este informată că poate numi persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile persoanei fizice verificate sau cele ale persoanei numite de aceasta sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii, în condiţiile prezentului cod.
Informarea privind constatările. Persoana fizică verificată trebuie informată pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate din verificare.

Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.

Ai nevoie de Codul de Procedură Fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu