16 August, 2017

Modificări privind venitul minim garantat

Mai jos găsiţi principalele modificări aduse prin OUG  nr. 93/2016 la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 998 din 12.12.2016. 

Stabilirea venitului net lunar mediu

Articolul 8 din lege prezintă lista veniturilor care NU se iau în considerare la stabilirea venitului net mediu lunar al familiei sau al persoanei singure. După recentele modificări, în listă apar şi:

 • bursele şcolare;
 • sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (vezi Caseta foto);
 • stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială «Bursa profesională» prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul professional.

educ

Prin precizările specifice introduse, dispare astfel categoria generică “burse de studiu şi burse sociale”, din forma anterioară a legii. 

Stabilirea şi plata ajutorului social

Simplificările introduse în această lege de ordonanţa de urgenţă prevăd mai multe aspecte.

Depunerea cererii

 • în situaţia în care familia asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, se completează o singură cerere, atât pentru solicitarea ajutorului social, cât şi pentru solicitarea alocaţiei pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010;
 • tot o singură cerere se completează şi în situaţia în care solicitarea ajutorului social şi/sau, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei se realizează în perioada sezonului rece – perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor –, cerere care include şi solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Verificarea veniturilor

 • în vederea verificării informaţiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul solicită organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situată primăria eliberarea unui document care să ateste situaţia veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantă/solicitante;
 • verificarea se efectuează şi în vederea îndeplinirii condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care acestea au fost solicitate odată cu ajutorul social.
 • dispoziţia primarului conţine şi stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei şi/sau la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

Ancheta socială

În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte nici  condiţiile de acordare a ajutorului social şi nici pentru alocaţia pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Persoane apte de muncă

Până la data de 5 a fiecărei luni, primarul are obligaţia de a transmite la agenţia teritorială, pentru luna anterioară, inclusiv lista cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

 • în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte nici  condiţiile de acordare a ajutorului social.
 • în cazul în care în urma anchetei se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă.
 • pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare, se verifică lunar dacă au încheiat un contract individual de muncă, că nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
 • refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage suspendarea plăţii ajutorului social.
 • refuzul repetat de 3 ori conduce la încetarea dreptului la ajutorul social.

Tot în secţiunea privind plata ajutorului social au fost modificate dispoziţiile privind situaţiile în care, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă se poate suspenda plata ajutorului social.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de Codul civil.

IMPORTANT DE REŢINUT! Este introdus mecanismul prin care, pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, titularul semnează un angajament de plată la solicitarea dreptului, aceste sume putând fi recuperate şi din alte drepturi plătite de agenţia teritorială. În situaţia în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.” 

Executarea silită

Ajutoarele reglementate prin prezenta lege reprezintă o formă de sprijin cu destinaţie specială, acordată din bugetul de stat, şi nu se iau în considerare la stabilirea obligaţiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistenţă socială şi se supun executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi în situaţia în care titularul refuză semnarea angajamentului de plată menţionat mai sus. 

Chestiuni tranzitorii

Pentru solicitările de ajutor social, a celor de alocaţie pentru susţinerea familiei, precum şi a celor de ajutor pentru încălzirea locuinţei înregistrate până la 12 ianuarie 2017, drepturile se acordă pe baza documentelor depuse.

În situaţia beneficiarilor ale căror drepturi de ajutor social, a celor de alocaţie pentru susţinerea familiei, precum şi a celor de ajutor pentru încălzirea locuinţei, sunt stabilite înainte de acest termen, recalcularea acestora se face, în baza dispoziţiei primarului, în termen de cel mult 60 de zile.

Ai nevoie de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu