21 Iunie, 2018

Modificări privind pensia pentru încadrarea în grupe superioare de muncă

Un recent act normativ, aprobat de Parlament, vine sa să repare unele inechităţi ce au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a-II-a de muncă.

Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial nr. 808/13.10.2016, respectiv la 12 noiembrie 2016.

Ce motive au determinat completările aduse la legea pensiilor

Aşa cum se arată în expunerea de motive la proiectul legii de modificare şi completare, în conformitate cu legislaţia anterioară datei de 1 aprilie 2001, în materie de pensii şi asigurări sociale de stat, conducerea unităţilor, împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinând seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşurau activitatea salariaţii lor, nominalizau atât locurile de muncă ce se încadrau în grupele I şi a-II-a de muncă, cât şi persoanele ce urmau să desfăşoare activităţi în aceste locuri.

De asemenea, perioada de timp în care o persoană avea sarcina să lucreze integral sau o parte din programul de muncă, în astfel de locuri, se stabilea prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin prevederile legale ce reglementau atribuţiile de serviciu ce reveneau fiecărei persoane, în raport cu funcţia îndeplinită.

Cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, prin care angajatorul a acordat unele drepturi pecuniare, activitatea desfăşurată a fost recunoscută ca fiind încadrată în grupa I şi/sau a-II-a de muncă, dar angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a nominaliza şi persoanele a căror activitate se încadra în grupe superioare de muncă, potrivit dispoziţiilor cuprinse în Ordinul nr. 50/1990 (publicat în M.Of. nr. 38/1990, în prezent abrogat prin Legea nr. 19/2000).

În aceste condiţii, între salariaţii care au desfăşurat activităţi încadrate în grupe superioare de muncă, nominalizaţi de angajatori, şi cei care nu au fost nominalizaţi, dar au desfăşurat aceleaşi activităţi în aceleaşi locuri de muncă, s-au creat discriminări, de cele mai multe ori situaţiile fiind îndreptate pe cale judecătorească.

În unele unităţi angajatoare, unde erau organizate structuri sindicale, prin contracte colective de muncă s-a stipulat expres că lista locurilor de muncă şi a categoriilor de personal ce se încadrează în grupele I şi a- II-a de muncă se vor stabili prin note comune sau acte adiţionale la nivelul acestor „unităţi”. 

Care sunt noutăţile pentru pensionarii interesaţi

Modificarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 are în vedere eliminarea inechităţilor ce au condus la discriminări între persoane aflate în situaţii identice din punct de vedere al desfăşurării activităţilor ce se încadrau în grupa I şi a-II-a de muncă, în ce priveşte accesul la pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare dar şi la acordarea unor punctaje suplimentare luate în calcul la determinarea punctajului mediu anual.

Astfel, se introduce reglementarea protrivit căreia, adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a-II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Dispoziţile care se introduce în lege prevăd că dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

Documentul verificabil poate fi unul dintre următoarele acte:

 • actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;
 • contractul individual de muncă;
 • contractul colectiv de muncă;
 • decizii interne;
 • act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;
 • extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă;
 • orice alte documente justificative.

În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

În situaţia în care, ca urmare a verificărilor, se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

 

Documentar

Corelativ la tema de mai sus, vă propunem să consultaţi:

1. Decizia ÎCCJ nr. 11/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 14.07.2015).

“ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

D E C I D E:

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Ploieşti.

Stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 de aprobare a Normelor metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001 este:

- 20 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa I de muncă; şi

- 25 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa a II-a de muncă, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare;

- 30 de ani (în cazul bărbaţilor) şi 25 de ani (în cazul femeilor), pentru cei care au lucrat efectiv în grupa a III-a de muncă, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Legea nr. 263/2010

Dispoziţiile actuale

Art. 158. 

(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.
(2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

(3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.

(4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. “

Dispoziţiile art. 158, după modificarea prin Legea nr. 172/2016

Art. 158. 

“(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.
Alineatul a fost modificat anterior prin Lege 380/2013 la 02/01/2014

(2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I de muncă până la data de 1 aprilie 2001 în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, constituie stagii de cotizare în condiţii speciale, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare.

(3) Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.

 (31) Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

(32) În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

(4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

(5) Prin documente verificabile se înţelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

(6) În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

(7) În situaţia în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.”

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Mihai
  noiembrie 30 2016

  Am lucrat in gr 1 de munca 14 ani Am iesit la pensie in anul 1992 Am reept sa primesc bani in plus pentru timpul lucrat in gr 1

  • Răspunde
   Flori
   martie 2 2017

   Buna ziua!Tata are 58 ani si 37-38 ani de munca,cati ani trbuie sa ai la grupa1 sa grupa 2 ca sa iesi la pensi???

 • Răspunde
  Gigi
  iunie 18 2017

  Bună seara. Lucrez la isu ct.ca subofiter din 1992 la grupa 1. Mai am un an civil de grupa 2 inainte de 1992 .Sunt născut în 1970. Cand ies la pensie pt. Limita de vârstă?

 • Răspunde
  Dumitru
  august 22 2017

  Am lucrat in grupa II-a 2ani 2luni si 26zile. Cu cat mi se reduce varsta de pensionare

Scrie un comentariu