20 August, 2017

Modificări privind declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Un recent proiect de ordin al preşedintelului ANAF are drept obiect modificarea OPANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Începând cu anul 2012, a fost reglementat un nou sistem de stabilire şi plată a impozitului pe profit, datorat în cursul anului, prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Astfel, în cursul anului, plătitorii de impozit pe profit, cu excepţia contribuabililor care aplică sistemul plăţilor anticipate (societăţi comerciale bancare – persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor – persoane juridice străine), contribuabililor care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, precum şi a organizaţiilor nonprofit, au obligaţia declarării şi plăţii impozitului pe profit trimestrial, pentru trimestrele I – III, iar definitivarea impozitului pe profit anual, se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit.

Începând cu 1 ianuarie 2012, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011, a fost modificat regimul fiscal al veniturilor din arendare, fiind corelate, totodată, dispoziţiile art.52 din Codul fiscal cu dispoziţiile noului Cod Civil.

Astfel, impozitul pe venitul din arendă se stabileşte prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit (arendator), impozitul fiind final. Arendatorul poate opta pentru determinarea venitului net în sistem real, caz în care impozitul se stabileşte de către organul fiscal.

La art.52 din Codul fiscal, au fost eliminate categoriile de venituri evidenţiate distinct şi care, în prezent, se includ în categoria veniturilor desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil (venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor comision sau mandat comercial).

Totodată, începând cu data de 1 octombrie 2011, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 a fost modificat cadrul legislativ privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, procedurile de administrare a creanţelor reprezentând contribuţia trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii fiind preluate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii se virează de către plătitorii prevăzuţi la art.4 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011, trimestrial, până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia.

Faţă de modificările legislative sus menţionate, ANAF a modificat Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi actualizarea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

Astfel, prin proiectul de ordin, se propune modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Modificarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzut în Anexa nr.15:

- introducerea contribuţiei trimestriale datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

- introducerea impozitului pe veniturile din arendă, potrivit art.62 alin.(24) din Codul fiscal;

- eliminarea poziţiilor impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de comision sau mandat comercial care se vor regăsi la poziţia impozit pe veniturile desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil.

Modificarea modelului formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, prin eliminarea secţiunii referitoare la impozitul minim şi actualizarea unor indicatori din conţinutul Secţiunii B “Date privind impozitul pe profit”.

Sursa: ANAF

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu