18 Februarie, 2018

Modificări preconizate la cazierul fiscal

Un recent proiect de act normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, prevede diferenţierea termenului în care se radiază faptele şi situaţiile care atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de către contribuabil.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă, deschis pentru dezbatere publică, propune modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.

În forma sa actuală, articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 prevede că faptele săvârşite de către contribuabilii – persoane fizice şi juridice, precum şi de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţi legali ai persoanelor juridice, care sunt de natura infracţiunilor şi contravenţiilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară se înscriu în cazierul fiscal al acestora. În afara acestor fapte contravenţionale şi penale se înscriu şi: atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz, precum şi inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii. În acest ultim caz, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.

În prezent, art. 7 din acelaşi act normativ reglementează condiţiile în care se radiază faptele şi situaţiile prevăzute la art. 2 din acelaşi act normativ care sunt înscrise în cazierul fiscal al unui contribuabil. Astfel că, toate faptele şi situaţiile menţionate anterior, în mod nediferenţiat, se radiază numai dacă persoanele incriminate nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte.

Schimbări preconizate, astfel cum sunt justificate prin Nota de fundamentare, au în vedere ca, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1) din ordonanţă, cazierul fiscal să orienteze autorităţile şi instituţiile publice abilitate spre gradul de conformare fiscală a contribuabililor, din perspectiva faptelor de natura celor prevăzute la art. 2 din ordonanţă.

● În atare situaţie, se impune diferenţierea termenului în care se radiază faptele şi situaţiile care atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de către contribuabil. Din aceste considerente, contravenţiile – fapte cu un pericol social, riscuri şi consecinţe din punct de vedere al evaziunii fiscale, mai mici decât infracţiunile, vor fi radiate din cazierul fiscal într-un termen de 1 an de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate. În mod similar, se va realiza radierea şi în situaţia în care contribuabilului i s-a atras răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

● De asemenea, radierea faptelor contravenţionale şi a celor privind răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, care au atras răspunderea patrimonială, va fi condiţionată şi de plata amenzilor stabilite, respectiv a stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

● O altă modificare, o reprezintă şi radierea din cazierul fiscal a contribuabililor declarati inactivi, la data reactivării sau la data expirării unui termen de 3 luni de la reactivare, în funcţie de gravitatea faptei care a atras declararea stării de inactivitate, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

Articolul unic al ordonanţei de urgenţă propune modificarea art.7 din O.U.G. nr. 75/2001, acesta urmând să aibă următorul conţinut:

(1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) nu au mai săvârşit fapte de natura infracţiunilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate;

d) nu au mai săvârşit fapte sancţionate contravenţional de natura celor prevăzute în actele normative din sfera fiscală, financiară, vamală, precum şi cele care privesc disciplina financiară, într-o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte, chiar dacă au plătit cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal de contravenţie înlăuntrul acestui termen. În cazul în care cuantumul amenzii nu a fost achitat în cadrul acestui termen, scoaterea din evidenţă se va realiza la data achitării amenzii, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte;

e) la data stingerii sumelor datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, dar nu mai devreme de 1 an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac, însă nu mai mult de 5 ani de la data comunicării acestor decizii;

f) la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 78 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau la data expirării unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute la art. 78 alin. (5) lit. b) sau c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

g) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu