Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, prin care se abrogă o serie de alte prevederi legislative, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

În cadrul referatului de aprobare a proiectului de act normativ este subliniat aspectul potrivit căruia modificările şi completările aduse Codului fiscal în ultima perioadă, precum şi corelarea cu prevederile de natură contabilă au impus elaborarea unor noi norme privind evidenţa veniturilor şi cheltuielilor care să răspundă scopului fiscal.

Astfel, în proiectul de ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă au fost precizate următoarele:

– contribuabilii au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real începând cu anul fiscal următor, în cazul în care au înregistrat în anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi determină venitul net anual din activităţi independente şi din activităţi agricole pe bază de norme de venit, precum şi cei pentru care impozitul se calculează prin reţinere la sursă, de către unităţi specializate, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor agricole livrate, impozitul fiind final;

– excluderea de la calcularea venitului brut anual determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, a veniturilor neimpozabile şi a celor care nu sunt incluse în venitul brut, precum şi a sumelor reprezentând TVA;

– evidenţierea în Fişele pentru operaţiuni diverse numai a cheltuielilor efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul realizării de venituri, respectiv numai a cheltuielilor deductibile integral şi a cheltuielilor deductibile limitat;

– regulile generale privind stabilirea veniturilor şi cheltuielilor pentru contribuabilii înregistraţi/ neînregistraţi ca plătitori de TVA;

– prevederile de natură fiscală aplicabile entităţilor care sunt supuse regimului transparenţei fiscale, respectiv persoanelor juridice care conduc contabilitate în partidă simplă şi pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

În proiectul de ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă s-au avut în vedere următoarele aspecte:

* precizarea categoriilor de persoane care aplică contabilitatea în partidă simplă, potrivit legislaţiei în vigoare. Astfel, au fost introduse în categoria persoanelor care vor aplica aceste reglementări toate persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, indiferent de modalitatea de plată a impozitului pe venit, reprezentanţele persoanelor juridice străine, autorizate să funcţioneze în România, precum şi persoanele care, prin actul de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă;

* prezentarea dispoziţiilor generale şi a normelor generale privind contabilitatea în partidă simplă. În cadrul acestor dispoziţii generale sunt precizate obligaţiile privind inventarierea generală, modalitatea de întocmire a facturii, obligaţiile care revin ca urmare a utilizării sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Au fost definite elementele patrimoniale care contribuie la desfăşurarea activităţii persoanei care conduce contabilitatea în partidă simplă şi anume: imobilizări corporale (mijloace fixe), stocuri şi imobilizări necorporale respectiv programe informatice, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare;

* reglementarea registrelor şi formularelor financiar-contabile utilizate de categoriile de persoane care au obligaţia să aplice reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă. În anexa la proiectul de ordin este prezentat nomenclatorul principalelor documente financiar-contabile utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă.

Pentru a se evita ţinerea evidenţei contabile duble precum şi înregistrarea de date eronate, s-a menţinut obligativitatea de a parafa şi înregistra la organul fiscal teritorial Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul-inventar. Normele de întocmire şi utilizare a formularelor prevăzute în nomenclatorul din anexă sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare.

Subliniem şi faptul că, în cazul aprobării proiectului de ordin, la data intrării în vigoare a acestuia se abrogă:

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1230/2006 privind organizarea şi conducerea contabilităţii de către reprezentanţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006;

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1193/2003 privind conducerea contabilităţii în partidă simplă de către reprezentanţele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2003;

– Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentului Registrul-jurnal de încasări şi plaţi (cod 14-1-1/b) cuprinse în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23 decembrie 2008;

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2410/2007 privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

Consultă varianta integrală a proiectului de ordin! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here