24 Februarie, 2018

Modificări la registrul operatorilor intracomunitari

Un recent ordin al preşedintelului ANAF a adus modificări la OPANAF nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ de modificare – OPANAF nr. 1.180/2012 este în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 587 din 17 august.

Procedura, aprobată prin OPANAF nr. 2.101/2010, are ca temei legal dispoziţiile art. 1582 din Codul fiscal privind înfiinţarea Registrului operatorilor intracomunitari, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Registrul operatorilor intracomunitari a fost înfiinţat la 1 august 2010, fiind organizat în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi cuprinzând toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv:

- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România; în speţă, este vorba fie de locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un terţ, fie de locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii, în anumite consdiţii specificate în art. 132 alin. (1) lit. a) Cod fiscal;

- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;

- prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii – pentru care locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice –, efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România, în condiţiile în care locul achiziţiei intracomunitare de bunuri este locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor;

- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei.

Modificările aduse prin OPANAF  nr. 1180/2012 cu privire la instrucţiunile pentru completarea formularelor se referă, în principal la următoarele aspecte.

Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari

Cadru de definire

Prin asociaţi şi administratori se înţelege asociaţii şi administratorii definiţi potrivit art. 1582 alin. (15) din Codul fiscal coroborat cu pct. 811 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal. Printr-o completare la Codul fiscal adusă în acest sens de O.U.G. nr. 125/2011 (cu aplicare de la 1 ianuarie 2012), prin asociaţi se înţelege asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari». Observăm că nu mai este necesară, în toate cazurile, depunerea cazierului fiscal.

În situaţia în care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăţi comerciale reglementate de Legea societăţilor comerciale, cererea de înregistrare se depune însoţită de o serie de documente:

*certificatele de cazier judiciar ale administratorilor, în cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv al celor în comandită pe acţiuni;

* certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi ale asociaţilor care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii, în cazul celorlalte forme de societăţi comerciale;

* alte documente în cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori (prin care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare) sau, în cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, documente din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile intracomunitare;

* certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.

Aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se face, potrivit noilor reglementări, odată cu aprobarea ori respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA. În reglementarea anterioară, se prevedea numai soluţionarea în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, fă ca aceasta să fie pusă în legătură cu cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data la care are loc modificarea listei asociaţilor şi/sau administratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori – potrivit noilor definiţii pentru acecştia – şi, după caz, de documentele doveditoare prin cazierul fiscal (acţiunea penală faţă de asociaţi sau administratori sau infracţiuni, care au legătură cu operaţiunile intracomunitare).

Radierea din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA: se realizează cu data comunicării Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, dar nu poate fi ulterioară datei de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare: la începutul fiecărui an calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, pentru toţi contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul anterior aceştia au efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Verificarea se efectuează, pe baza informaţiilor cuprinse în formularul 390 VIES «Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare» şi în formularul 300 «Decont de TVA», depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat.

Pentru fiecare contribuabil înregistrat şi care, în anul de referinţă, nu a declarat operaţiuni intracomunitare, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de radiere din oficiu, iar radierea efectivă se realizează cu data comunicării Deciziei privind radierea, din oficiu.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor înregistrate conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu solicită radierea din Registrul operatorilor intracomunitari: la data depunerii la organul fiscal a unei declaraţii de menţiuni, prin care persoana înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii, şi nu depune şi cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, odată cu anularea înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmeşte şi Decizia privind radierea, din oficiu. Radierea se realizează efectiv cu data comunicării Deciziei privind radierea, din oficiu.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu oricare dintre operaţiunile intracomunitare.

Organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, precum şi serviciile/compartimentele juridice, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au obligaţia ca, de îndată ce primesc o comunicare privind o persoană faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în legătură cu oricare dintre operaţiunile intracomunitare, să verifice în evidenţele fiscale dacă respectiva persoană este asociat sau administrator al unui contribuabil înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.

În termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, organele cu atribuţii de control şi inspecţie fiscală, respectiv serviciile/compartimentele juridice au obligaţia să transmită o copie a comunicării organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului înscris în Registrul operatorilor intracomunitari.

În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia privind radierea, din oficiu, iar radierea efectivă se face  cu data comunicării Deciziei.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    monica
    noiembrie 18 2015

    un contribuabil neplatitor de tva , care a primit pentru operatiuni intracomunitare un cod fiscal special, si care devine apoi platitor de tva, i se anuleaza codul fiscal pentru operatiuni ca neplatitor, si lucreaza cu codul fiscal initial, cel de la infiintare. Intrebare: in registrul operatorilor intracomunitari cine face modificarea de cod fiscal?

Scrie un comentariu