20 Februarie, 2018

Modificări la regimul scutirilor de taxe vamale cu regim special

Ministrul finanțelor publice a aprobat Ordinul nr. 2286/2011, publicat în Monitorul oficial nr.515 din 21 iulie a.c. pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul M.F.P. nr. 2.400/2010 (publicat în M.Of. nr.689 din 2010) privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 (scutiri vamale la mărfurile pentru organizații de binefacere sau filantropice – articole de uz general destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap) și ale art. 74-80 (scutiri vamale la mărfurile pentru organizații de binefacere sau filantropice – destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap, în folosul victimelor catastrofelor) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Noul act normativ al finanțelor modifică prevederile referitoare la:

- comisia care aprobă desfășurarea activităților de import pentru bunurile importate în condițiile arătate mai sus;

- actele necesare pe care le depune organizaţia solicitantă direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la administraţia finanţelor publice din sectorul respectiv din Bucureşti ;

- obligaţia organizaţiei importatoare de mărfuri care intră sub incidenţa prevederilor art. 74 din Regulament de a depune şi o declaraţie scrisă, prin care se angajează că va achita taxele vamale în cazul în care Comisia Europeană nu aprobă scutirea.

Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată organizaţiei solicitante de către comisie, iar în caz de neaprobare a cererii, comisia va emite o decizie de respingere care va fi motivată în fapt şi în drept.

Prin acelaşi act normativ sunt introduse modificări în ce priveşte circuitul documentelor între administraţia financiară şi autorităţile vamale.

Organizaţiile care au primit decizia de aprobare transmit la administraţia financiară care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfăşurată în baza aprobării, respectiv structura şi cantitatea bunurilor importate şi destinaţia acestora. În situaţia în care se constată că nu s-au respectat condiţiile din Regulament, organele de control solicită comisiei revocarea deciziei de aprobare. Decizia de revocare va fi comunicată atât organizaţiei solicitante, cât şi autorităţii vamale, în vederea încasării taxelor vamale aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

*

Regulamentul Consiliului reglementează , la Capitolul XVII, mărfurile pentru organizaţii de binefacere sau filantropice: articole destinate nevăzătorilor sau altor persoane cu handicap

A. De uz general

(a) bunuri indispensabile (acele bunuri menite să satisfacă nevoile imediate ale fiinţelor umane, de exemplu, hrană, medicamente, îmbrăcăminte şi aşternuturi de pat) importate de organizaţii de stat sau de alte organizaţii de binefacere sau filantropice autorizate de autorităţile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiaşe;

(b) bunuri de orice tip expediate gratuit de o persoană sau organizaţie stabilită în afara teritoriului Comunităţii şi fără vreun scop comercial din partea expeditorului către organizaţii de stat sau alte organizaţii de binefacere sau filantropice autorizate de autorităţile competente pentru a fi folosite la strângerea de fonduri cu ocazia unor evenimente de binefacere ocazionale în beneficiul persoanelor nevoiaşe;

(c) echipament și materiale de birou expediate gratuit de o persoană sau organizaţie înfiinţată în afara teritoriului vamal al Comunităţii, fără vreun scop comercial din partea expeditorului, către organizaţii de stat sau alte organizaţii de binefacere sau filantropice autorizate de autorităţile competente pentru a fi folosite exclusiv în scopul satisfacerii nevoilor lor operaţionale sau al îndeplinirii obiectivelor lor de binefacere sau filantropice.

[…]

C.În folosul victimelor catastrofelor, atunci când urmează:

(a) a fi distribuite gratuit victimelor catastrofelor care afectează teritoriul unuia sau al mai multor state membre; sau

(b) a fi disponibilizate gratuit victimelor unor astfel de catastrofe, ele rămânând în proprietatea organizaţiilor respective.

Nu se acordă scutire de taxe vamale pentru materialele şi echipamentul destinat reconstruirii zonelor calamitate.

Bunurile folosite de către organizaţii care beneficiază de scutire pentru alte scopuri sunt supuse la plata taxelor la import la nivelul aplicabil la data la care încep să fie folosite în alt scop, în funcţie de tipul de bunuri şi de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de către autorităţile competente.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu