Reglementarea în materie, Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, a fost recent modificată în contextul notificărilor primite de Guvernul român din partea direcţiei de specialitate a Comisiei Europene în legătură cu anumite contradicţii între actul normativ românesc şi normele europene privind contractele publice.

Modificările au fost introduse în regim de urgenţă, prin O.U.G. nr.39 publicată în Monitorul oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011.

● Tipuri de contracte. În noua redactare, legea stabileşte clar că parteneriatul public-privat se poate realiza prin contracte de bunuri şi servicii sau prin contracte de lucrări, în condiţiile în care anterior legea avea o formulare generală permiţând “diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului”.

Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele:

– echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii;

– echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru lucrări.

Aceste praguri valorice se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu directivele europene aplicabile în materie.

● Titularul obligaţiilor. Prin contractele de parteneriat public-privat, îi sunt transferate companiei de proiect – şi nu investitorului privat, ca în formularea anterioară – obligaţiile privind proiectarea, începând cu faza de proiect tehnic, construcţia, dezvoltarea, reabilitarea, operarea, întreţinerea sau finanţarea.

În situaţia asocierii mai multor parteneri publici, la constituirea asocierii, partenerii publici vor stabili, de comun acord, care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate, precum şi orice alte condiţii privind regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat.

În situaţia asocierii unei autorităţi publice centrale cu una sau mai multe autorităţi publice locale, , în vederea derulării unui proiect de parteneriat public-privat de interes public naţional, la finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, respectiv autorităţii publice centrale, în bună stare şi liber de orice sarcini sau obligaţii.

● Solicitanţi eligibili. Nu pot participa la procedurile de selecţie următoarele categorii de persoane:

– persoanele juridice care au intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislaţia naţională a altor ţări;

– persoanele juridice care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

– persoanele juridice condamnate în conformitate cu Codul penal în ultimii 5 ani;

– persoanele juridice care prezintă informaţii incorecte sau nu prezintă informaţiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

● Repartizarea atribuţiilor. Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuţiilor sale din sectorul public încredinţat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat public-privat, până la preluarea bunului.

● Regimul plăţilor. Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania de proiect să încaseze plăţile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derulării contractului de parteneriat public-privat.

Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat, în noua formulare, sunt:

– iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat de către partenerul public;

– selecţia investitorilor privaţi prin “procedura deschisă” sau prin “procedura de dialog competitiv”;

– semnarea acordului de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, în cazul procedurii de dialog competitiv;

– negocierea cu investitorii privaţi selectaţi ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog competitiv.

Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv, ordonanţa de urgenţă stabilind etapele în care se derulează atribuirea contractului PPP, precum şi termenele înăuntrul cărora se transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în funcţie de pragurile valorice ale contractului.

● Întreprinderile afiliate. Investitorul privat selectat are obligaţia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi, de asemenea, are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent, până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.

● “Termene de aşteptare”. Dacă, în redactarea anterioară, legea se referea la “termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat până la data semnării contractului”, cu termen diferite, după natura etapelor, ordonanţa de urgenţă introduce noţiunea de “termen de aşteptare” şi stabileşte în acest sens că, sub sancţiunea nulităţii, contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de aşteptare de minimum 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, cu precizările necesare privind dreptul investitorului privat de a introduce solicitări de clarificări şi termenele în care partenerul public este obligat să dea răspunsuri.

În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, compania de proiect este obligată să restituie partenerului public bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi, compania de proiect având obligaţia de a notifica partenerului public – cu cel puţin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului – intenţia de a preda bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. Partenerul public are obligaţia de a prelua acestor bunuri până la încetarea efectelor contractului.

● Criteriile ce trebuie avute în vedere la încheierea contractului de parteneriat public-privat, între partenerul public şi investitorul privat selectat sunt, de asemenea, modificate prin ordonanţa de urgenţă.

● Dreptul de contestare revine oricărei persoane care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. Persoana care se consideră vătămată poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea partenerului public de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, actul normativ definind “persoana vătămată”, actele administrative ale partenerului public care produc efecte juridice, procedura de  notificare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi soluţionarea contestaţiilor.

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, partenerul public va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului sume fixe şi procente din valoarea contractului.

Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecţie a partenerului privat, care intră sub incidenţa legislaţiei privind parteneriatul public-privat.

● Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul contravenţiilor,  plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

● Legea capătă şi o anexă cuprinzând informaţii minime care trebuie incluse în anunţul de selecţie pentru contractele de parteneriat public privat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here