22 August, 2017

Modificări la regimul antrepozitelor fiscale

O recentă ordonanţă de urgenţă aduce modificări la Codul fiscal cu privire la reglementarea antrepozitelor fiscale, ca răspuns la declanşarea procedurilor comunitare de infringement în cauzele deschise împotriva României în ceea ce priveşte restricţionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.

O.U.G. nr. 87/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012 şi se aplică cu începere de la 1 ianuarie.

Reamintim că, tot de dată recentă, Executivul a aprobat şi Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 778/2012, cu reglementări privind autorizaţia de antrepozit fiscal, prelungirea şi revocarea autorizaţiei.

Regimul de antrepozitare – reguli generale. De la 1 ianuarie, deţinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal. Reglementarea care a fost modificată trata distinct depozitarea produselor accizabile în:

- antrepozitele fiscale aflate în zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor cu produse energetice;

- antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de ţigarete a căror cotă de piaţă reprezintă peste 5% şi ale persoanelor afiliate acestora;

- antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia de produse energetice şi ale persoanelor afiliate acestora.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile. Fac excepţie antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave sau nave, în condiţiile prevăzute în normele metodologice. Înainte de aceastăultimă modificare, excepţia se referea numai la aeronave.

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal. În ce priveşte conţinutul cererii şi informaţiile necesare, se vor solicita detalii privind capacitatea maximă de producţie a instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru producţia produselor accizabile, şi/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile, declarate pe propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat.

Condiţiile de autorizare. Autoritatea competentă eliberează autorizaţia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii; a fost modificată prima condiţie, anume că locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.

În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate.

Perioada de valabilitate a autorizării ca antrepozit fiscal. Autorizaţia este validă pentru toţi antrepozitarii pe timp de 3 ani, în timp ce, în forma încă actuală, perioada de valabilitate este de 3 ani în cazul contribuabililor mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare şi de un an în celelalte cazuri.

Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei. Prin completarea adusă de O.U.G. nr. 87/2012, revocarea autorizaţiei se poate face dacă pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevăzută în normele metodologice.

Plata accizelor la bugetul de stat. Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale – ATENŢIEori din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată.

Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de aceştia, în decursul lunii precedente.

De asemenea, ordonanţa de urgenţă abrogă facilitatea prin care, în cazul destinatarilor înregistraţi, termenul de plată a accizelor este ziua lucrătoare imediat următoare celei în care accizele devin exigibile, faţă de termenul general de plată a accizelor până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile.

Garanţii. Prin modificările aduse în materie, garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat.

Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.

Contravenţii şi sancţiuni. Nedepunerea la termenele prevăzute de lege – ATENŢIE sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situaţiilor de raportare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Acciza la motorină se modifică şi va fi de 391 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri.

Dispoziţii tranzitorii. Autorizaţiile de antrepozit fiscal valabile, deţinute de operatori economici, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, îşi prelungesc de drept valabilitatea cu o perioadă de 2 ani de la data expirării perioadei de valabilitate.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu