18 August, 2017

Modificări la normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, partea a II-a

Prin Hotărârea Guvernului nr. 670/2012 au fost aprobate modificările la normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Actul normativ este publicat în Monitorul Oficial nr. 481 din 13 iulie 2012.

Astăzi vom detalia plafonul de scutire de TVA, vom vorbi despre ajustarea şi plata TVA la anularea înregistrării în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri speciale de TVA pentru persoanele ce nu au obligaţia să fie declarate plătitori de TVA.

Detalierea plafonului de scutire de TVA, conform art. 152 din Codul fiscal

Plafonul anual al cifrei de afaceri, ce permite o scutire de TVA începând cu 01.07.2012, este în valoare de 220000 lei, corespunzător sumei de 65000 Eur, la cursul de la data aderării României la Comunitate.

Ce cuprinde plafonul ?

Sunt cuprinse în plafon:

1) livrările de bunuri şi prestările de servicii care ar fi fost supuse TVA dacă sunt realizate de o persoană înregistrată în scopuri de TVA;

 2) avansuri facturate pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii mai sus amintite.

3) următoarele servicii scutite de TVA : servicii financiar – bancare, servicii de asigurare -reasigurare, închirierea de bunuri imobile (clădiri – terenuri), vânzarea de imobile vechi şi terenuri neconstruibile.

Nu se cuprind în plafonul cifrei de afaceri:

- vânzarea de active fixe necorporale şi corporale, când acestea sunt livrate de o persoană impozabilă;

- livrarea intracomunitară de mijloace de transport noi.

În ce priveşte livrarea de bunuri şi servicii ce ar fi supuse TVA când sunt efectuate de o persoană înregistrată în scopuri de TVA, nu considerăm dificultăţi în aplicare.

Dificultăţile apar prin faptul că livrarea de clădiri vechi şi terenuri neconstruibile sunt în plafonul de scutire de TVA, iar ulterior sunt enumerate ca necuprinse în plafon, deoarece sunt active fixe. La o primă observaţie, pare o contradicţie normativă, însă, analizată în amănunt, nu identificăm neclarităţi.

Nu se cuprind în acest plafon livrările de active fixe pentru persoanele ce sunt impozabile, adică desfăşoară de o manieră independentă activităţi economice, cum sunt societăţile comerciale, organizaţii şi fundaţii, persoane fizice autorizate sau cele ce desfăşoară profesii libere şi se cuprind  în plafonul de scutire pentru persoanele neimpozabile, cum ar fi persoanele fizice obişnuite.

Ajustarea şi plata  TVA la anularea înregistrării în scopuri de TVA – trei cazuri posibile, conform norme pentru art. 152 alin. (7) din Codul fiscal. Procedură valabilă după 01.07.2012

O persoană înregistata în scopuri de TVA ce a avut în anul 2011 o cifră de afaceri mai mică de 119000 lei (plafon de scutire din acest an), iar în anul 2012 realizează o cifră de afaceri inferioară plafonului de 220000 lei, recalculată proporţional cu numărul de luni de activitate deja efectuate, are dreptul să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA.

În termen de zece zile de la finele unei perioade fiscale avute în vectorul fiscal pentru TVA (lună, trimestru), persoana interesată are dreptul să solicite anularea înregistrării în scopuri de TVA prin depunerea declaraţiei de menţiuni 096.

Până la finele lunii în care s-a depus solicitarea anulării înregistrării în scopuri de TVA, autoritatea fiscală are obligaţia să soluţioneze cererea contribuabilului.

În cazul soluţionării favorabile a cererii contribuabilului, acesta păstrează calitatea de plătitor de TVA până la data comunicării deciziei emise de autoritatea fiscală privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, iar în ultimul decont depus, are obligaţia să efectueze ajustarea TVA pentru bunurile şi serviciile aflate în patrimoniu la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Ultimul decont de TVA se depune, indiferent de perioada fiscală avută, până în data de 25 a lunii următoare celei în care a fost emisă decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru bunurile aflate în patrimoniu la data anulării în scopuri de TVA, se impune ajustarea TVA dedus la achiziţia acestora (sau la eventuale modernizări ulterioare), deoarece acestea nu mai sunt utilizate în scopul realizării de operaţii taxabile sau scutite cu drept de deducere.

Normele recent adoptate detaliază ajustarea pentru:

 a) Stocurile existente, constatate prin inventariere;

 b) Bunurile de capital. Sunt bunuri de capital activele ce au durata de amortizare fiscală mai mare de cinci ani. Acestea au o perioadă de ajustare a TVA de 20 ani pentru clădiri şi de cinci ani pentru celelalte bunuri de capital, conform art. 149 din Codul fiscal;

 c) Alte bunuri decât cele de capital sunt cele ce au durata de amortizare fiscală mai mică de cinci ani.

Ajustarea TVA presupune plata la buget, integrală sau proporţională, a unei sume din TVA dedus la achiziţie sau ulterior în legătură cu aceste bunuri.

Procentul cu care se ajustează TVA este cel ce a fost în vigoare la data achiziţiei bunurilor.

Astfel, până la data de 30.06.2010, acesta a fost de 19%, iar începând cu 01.07.2010 este de 24%.

A) Ajustare TVA la stocuri

Pentru stocuri se ajustează TVA dedus integral la achiziţie.

Exemplu: S-au achiziţionat stocuri în valoare de 1000 lei + TVA 24%. Se va ajusta TVA în suma de 240 lei.

B) Ajustarea TVA pentru bunurile de capital.

 Se ajustează TVA proporţional cu perioada de neutilizare a activului în perioada de ajustare stabilită de lege (20 ani pentru clădiri şi cinci ani pentru celelalte bunuri de capital).

Exemplu: În anul 2010 se achiziţionează un echipament în valoare de 10000 lei + TVA 24% (2400 lei). Durata de amortizare fiscală este de 7 ani. În anul 2012 se anulează înregistrarea în scopuri de TVA.

Perioada de ajustare pentru acest echipament este de cinci ani (art.149 alin. (2) din Codul fiscal). În cadrul ajustării, anul când se schimbă destinaţia utilizării activului se consideră un an întreg de neutilizare, iar anul achiziţiei se consideră, de asemenea, un an întreg, indiferent de luna în care s-a efectuat achiziţia.

Observăm că s-a utilizat în activităţi taxabile acest echipament în anii 2010 şi 2011, adică doi ani.

Astfel, trebuie achitată la buget o sumă de 3/5 x 2400 = 1440 lei (aferentă anilor 2012, 2013, 2014).

C) Ajustarea TVA la alte bunuri decât cele de capital.

Actualele norme metodologice stabilesc că ajustarea TVA se efectuează pentru valoarea neamortizată a acestor bunuri .

Exemplu: În data de 15 septembrie 2010, s-a achiziţionat un echipament în valoare de 10000 lei + 24% (2400 lei).  Durata de amortizare fiscală s-a stabilit la patru ani şi amortizarea a început cu octombrie 2010. În septembrie 2012, se aprobă anularea înregistrării în scopuri de TVA, aceasta este şi luna cu ultimul decont de TVA depus.

În exemplul nostru, valoarea neamortizată a echipamentului este la data de 30 septembrie 2012 în procent de 50%.

Determinare sumă de plată din ajustarea TVA = 10000 x 50% x 24% = 1200 lei. Ca şi document justificativ, pentru TVA, se va emite o autofactură.

Înregistare contabilă: 635 “Cheltuieli cu alte impozite şi taxe” = 4427 “TVA colectată”

Normele metodologice pentru art. 21 alin. (1) din Codul fiscal stabilesc faptul că, la analiza deducerii ajustării cu TVA, se va avea în vedere scopul realizării de venituri. Deoarece bunurile se vor utiliza în continuare pentru activitatea operatorului economic, considerăm că această cheltuială este deductibilă fiscal la calculul impozitului pe profit.

Înregistararea în scopuri de TVA (art. 153 din Codul fiscal)

În termen de 10 zile de la finele lunii în care s-a depăşit plafonul de scutire de 220000 lei, operatorul economic are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri ”normale” de TVA.

De asemenea, această persoană păstrează calitatea de persoană scutită de TVA până la data la care autorităţile fiscale o înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Pentru o persoană impozabilă nou – înfiinţată, în primul an de activiatate, plafonul de scutire este tot suma de 220000 lei, fără a se recalcula proporţional cu numărul de luni în care şi-a desfăşurat activitatea. (Nu se recalculează proporţional cu numărul de luni, ca în reglementările anterioare!).

Şi în cazul unei persoane impozabile nou – înfiinţată sau a celor ce au o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire există procedură de înregistrare în scopuri de TVA dacă se intenţionează acest fapt.

Prin OMFP nr. 2975/2011 au fost adoptate formularele şi condiţionările pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

Înregistrarea se efectuează prin depunerea declaraţiei 098, însoţită de o anexă cu descrierea modului de deţinere a spaţiului de lucru, a situaţiei fiscale şi juridice a asociaţilor/administratorilor.

Autorităţile fiscale vor efectua un control tematic la societate pentru a constata dacă societatea poate să desfăşoare activităţi economice supuse TVA.

Înregistrarea persoanei impozabile străine în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) – (6) din Codul fiscal

O persoană impozabilă străină, care nu este înregistrată în România în scopuri de TVA şi nici nu deţine un sediu fix în România, va solicita înregistrarea în scopuri normale de TVA în România înainte de a efectua următoarele tipuri de operaţii:

a) efectuează operaţiuni economice pe teritoriul României, la care ar fi avut dreptul de deducere la TVA de la achiziţiile de bunuri şi servicii în legătură cu aceste activităţi;

b) efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri în România pentru care datorează în nume propriu plata TVA;

c) efectuează livrări intracomunitare de bunuri;

Când efectuează operaţii economice peste plafonul anual de scutire de TVA, această persoană solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Înregistrarea se poate face direct sau prin reprezentant fiscal. Dacă această persoană nu este din Comunitate, înregistrarea se poate face numai prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

Pentru aceste persoane, actualele norme metodologice detaliază:

- persoana respectivă va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi impozabile pentru care este obligată la plata TVA;

- pe lângă declaraţie, se vor depune contracte/comenzi din care să rezulte activităţile economice.

Sunt exceptate de la înregistrarea în scopuri de TVA în România persoanele străine care efectuează servicii de transport şi conexe transportului, aferente fie exporturilor, fie importurilor, scutite de TVA, conform art. 143 alin. (1) lit. c) – m) din Codul fiscal.

Opţional, o persoană impozabilă străină, care nu deţine un sediu fix în România, are dreptul să se înregistreze în scopuri de TVA în Romania dacă efectuează:

- importuri de bunuri pe teritoriul României;

-  închiriază bunuri imobile scutite de TVA prin efectul legii, dar optează pentru plata TVA;

-  livreaza imobile vechi şi terenuri neconstruibile, dar optează pentru plata TVA.

Şi în acest caz, această persoană impozabilă străină va depune:

-  declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte activităţile desfăşurate;

-  contracte/comenzi aferente activităţilor desfăşurate.

Înregistrarea în scopuri speciale de TVA pentru persoanele care nu au obligaţia să fie declarate plătitori de TVA

Aceste persoane nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, însă efectuează achiziţii intracomunitare de bunuri şi efectuează achiziţii de servicii sau prestări de servicii intracomunitare.

Reţinem că aceste persoane nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri normale de TVA, au plafonul cifrei de afaceri până la 220.000 lei.

Acestea au alte obligaţii cu privire la obţinerea unor coduri speciale de TVA, declarative şi de raportare, înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, plata TVA.

Potrivit art. 126 alin. (4) din Codul fiscal, persoanele neînregistrate în scopuri de TVA în România au obligaţia plăţii TVA astfel:

a) orice persoană ce efectuează o achiziţie intracomunitară de autoturisme noi ( atât persoana juridică, cât şi persoana fizică);

b) orice persoană juridică ce efectuează o achiziţie intracomunitară de produse accizabile (ţigări, băuturi alcoolice, cafea, produse energetice, energie electrică, gaze naturale);

c) orice persoană juridică ce efectuează achiziţii de bunuri, altele decât autoturisme şi produse accizabile, adică toate celelalte bunuri posibile, peste plafonul anual de 10.000 euro ( 34.000 lei la cursul de la data aderării).

La atingerea plafonului anual de achiziţii intracomunitare de 10.000 euro, această persoană juridică română, neînregistrată în scopuri de TVA, are următoarele obligaţii:

a) societatea solicită obţinerea unui cod special de TVA, conform art. 153^1 din Codul fiscal. Subliniem  că acest cod special de TVA este unul utilizat numai pentru a fi comunicat clienţilor sau eventualilor furnizori din Comunitatea europeană şi nu conferă calitatea de plătitor de TVA în înţelesul “clasic”;

b) concomitent cu solicitarea codului special de TVA, societatea va solicita înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 158^2 din Codul fiscal;

c) societatea va depune declaraţia recapitulativă privind achiziţiile şi livrările intracomunitare 390, până pe data de 25 a lunii următoare, conform art. 156^4 din Codul fiscal, utilizând codul special de TVA;

d) pentru suma ce depăşeşte valoarea de 34000 lei a achiziţiilor anuale, se datorează TVA ce se achită în baza decontului special de TVA 301 cu termen de depunere şi plata până pe data de 25 a lunii următoare.

Procedura aferentă în cazul achiziţiilor intracomunitare de servicii sau prestărilor de servicii intracomunitare

Nu există plafon de scutire pentru achiziţiile intracomunitare de servicii, astfel persoana juridică ce achiziţionează servicii intracomunitare datorează plata TVA pentru aceste achiziţii, indiferent de valoarea achiziţiei.

Are obligaţia să se înregistreze în scopuri speciale de TVA atât când efectuează achiziţii intracomunitare de servicii, dar şi când efectuează prestări de servicii în favoarea unor clienţi din Comunitate, când aceştia au obligaţia plăţii TVA în statul respectiv.

Cel mai frecvent este cazul când clientul societăţii din România plăteşte TVA prin taxare inversă în statul membru unde este înregistrat.

Foarte importantă este detalierea adusă de norma metodologică prin care se stabileşte că înregistrarea în scopuri speciale de TVA se va face numai când serviciile sunt în categoria reglementată de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, locul prestării de servicii este la beneficiarul persoana impozabilă (B2B).

Toate celelalte excepţii de la art. 133 alin. (3) – (7) din Codul fiscal, sunt excluse de la obligaţia solicitării codului special de TVA.

De exemplu, societatea X SRL, persoană juridică română, neînregistrată în scopuri de TVA, efectuează un serviciu de consultanţă fiscală în suma de 300 euro în favoarea SC Y SPA, persoană juridică italiană, înregistrată în scopuri de TVA în Italia.

În acest caz, societatea X SRL are obligaţia înregistrării în scopuri speciale de TVA în România, conform art. 153^1 din Codul fiscal, deoarece serviciile de consultanţă, prin efectul legii, se consideră că au locul prestării de servicii în Italia, la beneficiar, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

Dacă aceeaşi societate, SC X SRL, efectuează lucrări de instalaţii sanitare asupra unei clădiri, în favoarea clientului Y SPA din Italia, iar clădirea este situată în Italia, SC X SRL nu are obligaţia să se înregistreze în scopuri speciale de TVA în România.

Acest lucru rezultă din faptul că prestările de servicii asupra bunurilor imobile sunt o excepţie de la locul prestării de servicii cu regulă generală, fiind reglementate de art. 133 alin. (4) din Codul fiscal.

În încheiere, amintim că, dacă serviciile nu sunt intracomunitare şi sunt în legătură cu clienţi/furnizori din afara Comunităţii, atunci nu se necesită obţinerea acestui cod special de TVA.

 

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    marius
    decembrie 19 2013

    Buna ziua, in 2000 am construit oun sediu de firma, confectii textile, srl fiind, anul acesta vreau sa vand cladirea- nu mai am activitate de 3 ani, sunt platitor de tva, la vanzare trebuie sa platesc tva. pot sa intru in categoria scutiti de plata tva, au trecut 13 ani de l;a constructie. Multumesc anticipat

Scrie un comentariu