21 Ianuarie, 2018

Modificări la Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii

În Monitorul Oficial nr. 774 din 16 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004.

Prima modificare vizează subpunctul 1.2 prin care se prevede aspectul potrivit căruia codul obligației bugetare se completează în conformitate cu Nomenclatorul obligațiilor de plată prevăzut la pct. 6 din Instrucțiuni.

În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, precum și al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente), codul obligației bugetare se completează cu ajutorul programului de asistență, selectând tipul de obligație fiscală pe care o alege contribuabilul, sau poate fi solicitat de la organul fiscal.

De asemenea, în cadrul subpunctului 1.4 , referitor la perioada de raportare, se prevede că se completează luna și anul pentru care se face declarația de tipul “llaa”, iar în cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, precum și al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente) se înscrie “0000″.

O altă schimbare are în vedere rubrica de scadenţă a obligației bugetare, unde se vor completa ziua, luna și anul, în formatul “zzllaa”. În cazul deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, precum și al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum și alte documente), se completează ziua, luna și anul emiterii acestora.

Mai mult, conform noului act normativ, programul de asistență este pus la dispoziția contribuabilului pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la secțiunea “Asistență contribuabili”.

Totodatăƒ, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 5 și 6, cu următorul cuprins:

“5. Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, se înscrie la rubrica «Explicaţii» numărul de evidență a plății generat de programul de asistență, pus la dispoziția contribuabilului pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

6. Nomenclatorul obligațiilor de plată se publică și se actualizează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, la secțiunea Asistență contribuabili.”

Ordinul MFP mai prevede  abrogarea anexei A și modificarea literei b) de la punctele  1, 2 și 3. din anexa B, astfel:  “b) La rubrica «cod obligație bugetară» se înscrie codul corespunzător obligației fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.”

Tot în cadrul anexei B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

“4. Numărul de evidență a plății în cazul unei obligații fiscale stabilite suplimentar prin decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală, precum și în cazul unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia se obține de către contribuabil astfel:

- prin accesarea programului de asistență pentru formarea numărului de evidență a plății. În această situație, programul de asistență afișează o fereastră în care contribuabilul selectează unul dintre cele două documente fiscale pentru care dorește să efectueze plata, respectiv decizie de impunere sau documentul prin care s-a stabilit amenda de orice fel potrivit legii și completează numărul și data emiterii acestui document. Ulterior, alege tipul obligației fiscale pe care dorește să o achite și apoi categoria de obligație fiscală, respectiv debit, dobândă sau penalitate de întârziere;

 - prin înscrierea numărului de evidență a plății menționat în decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală;

 - prin solicitarea numărului de evidența a plății la organul fiscal competent.

4.1. Modul de completare a numărului de evidența a plății, pentru achitarea unei obligații fiscale reprezentând dobânda aferentă impozitului pe profit datorat de o persoană juridică română, stabilită suplimentar de către inspecția fiscală prin Decizia de impunere nr. 123/01.04.2012, este următorul:

Prin accesarea programului de asistență se afișează o fereastră în care contribuabilul selectează «decizie de impunere» și completează data acestui document, respectiv “010412″.

Se alege tipul obligației fiscale care se dorește a fi achitată, respectiv impozit pe profit datorat de o persoană juridică română și apoi categoria de obligație fiscală, respectiv dobândă. După introducerea acestor date, programul de asistență formează numărul de evidența a plății, alcătuit din:

- la rubrica «cod document fiscal» se înscrie “20″ – codul corespunzător documentului fiscal reprezentând decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală.

- la rubrica «cod obligație bugetară» se înscrie codul corespunzător obligației fiscale reprezentând impozit pe profit datorat de persoane juridice române, selectată de contribuabil.

- la rubrica «categorie fiscală» se înscrie “03″ – codul corespunzător categoriei fiscale reprezentând dobânda. În cazul în care se dorește achitarea debitului sau penalității de întârziere, se înscrie “01″ – pentru debit, respectiv “11″ – pentru penalitate de întârziere.

- la rubrica «perioada de raportare» se înscrie “0000″.

- la rubrica «scadenţa obligației bugetare» se înscrie “010412″ – corespunzător datei de 1 aprilie 2012, care reprezintă data emiterii deciziei de impunere.

- la rubrica «tip document» se înscrie “0″ – întrucât documentul de plată nu constituie și declarație fiscală.

- la rubrica «secvenţă» se înscrie “000″ – valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidența a plății generat cu ajutorul programului de asistență.

- rubrică «cifrele de control» se generează de către aplicația informatică conform algoritmului propriu.

Numărul de evidența a plății astfel format se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Numar de evidență a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unității Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții la rubrica «Numar de evidență a plăţii», în cazul plăților în numerar efectuate la ghișeele unităților Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, numărul de evidență a plății se înscrie de contribuabil la rubrică «Explicaţii».

4.2. Modul de completare a numărului de evidență a plății, pentru achitarea unei amenzi stabilite printr-un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției este următorul:

 Prin accesarea programului de asistență se afișează o fereastră în care contribuabilul selectează «proces-verbal de constatare a contravenţiei» și completează data acestui document, respectiv “010412″. După introducerea acestor date, programul de asistență formează numărul de evidență a plății, alcătuit din:

- la rubrica «cod document fiscal» se înscrie “22″ – codul corespunzător documentului reprezentând proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Această valoare este valabilă și în cazul ordonanței procurorului, hotărârii judecătorești, precum și al altor documente prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii.

- la rubrica «cod obligație bugetară» se înscrie codul corespunzător obligației fiscale reprezentând «venituri la bugetul de stat, din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale», selectată de contribuabil.

- la rubrica «categorie fiscală» se înscrie “01″ – valoarea corespunzătoare categoriei fiscale reprezentând debit.

- la rubrica «perioada de raportare» se înscrie “0000″.

- la rubrica «scadenţa obligației bugetare» se înscrie “010412″ – corespunzător datei de 1 aprilie 2012, care reprezintă data întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

- la rubrica «tip document» se înscrie “0″ – întrucât documentul de plată nu constituie și declarație fiscală.

- la rubrica «secvenţă» se înscrie “000″- valoarea corespunzătoare pentru numărul de evidență a plății generat cu ajutorul programului de asistență.

- rubrica «cifrele de control» se generează de către aplicația informatică conform algoritmului propriu.

Numărul de evidență a plății astfel format se înscrie de către contribuabil în ordinul de plată la rubrica «Numar de evidență a plăţii» sau se comunică de către contribuabil unității Trezoreriei Statului în vederea înscrierii în chitanța pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții la rubrica «Numar de evidenț a plăţii», în cazul plăților în numerar efectuate la ghișeele unităților Trezoreriei Statului.

Pentru documentele de plată, altele decât ordine de plată sau chitanță pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, numărul de evidență a plății se înscrie de contribuabil la rubrica «Explicaţii».”

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu