23 August, 2017

Modificări la impozitarea microîntreprinderilor

Regulile de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii au suferit modificările aduse la Codul fiscal de OUG nr. 84/2016Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 977/2016, iar modificările la care ne referim se vor aplica de la 1 ianuarie 2017.

Expunerea de motive a Guvernului a a luat în considerare necesitatea susţinerii mediului de afaceri în cadrul sistemului de impozitare pe venitul microîntreprinderilor, fapt pentru care s-a prevăzut reducerea valorii capitalului social, pentru care persoanele juridice pot aplica opţiunea pentru plata impozitului pe profit, la echivalentul în lei a 10.000 euro. 

Dreptul de opţiune

Regulile de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii prevăd, la art. 48 alin. (3) că o persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă – la data înregistrării în registrul comerţului – capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale.

De la 1 ianuarie 2017, prin modificările aduse de OUG nr. 84/2016 se prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei, poate opta să aplice prevederile titlului II (Impozitul pe profit). Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică impozitarea specifică pentru veniturile microîntreprinderii, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile cumulative pentru încadrare în regimde microîntreprindere. 

Completări aduse de ordonanţa de urgenţă

■ Pentru persoanele juridice române care au aplicat prevederile privind opţiunea, în forma în vigoare până la data de 31 decembrie 2016, condiţia referitoare la menţinerea unui capital social de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro se consideră îndeplinită şi în situaţia în care capitalul social scade până la nivelul sumei de 45.000 lei.

■ Pe cale de excepţie de la prevederile privind regimul microîntreprinderilor,  cele existente care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II – Impozitul pe profit începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este îndeplinită. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile de încadrare ca microîntreprindere. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opţiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II – Impozitul pe profit se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. 

Cu titlu documentar, redăm condiţile de încadrare ca microîntreprindere, prevăzute de art. 47 din Codul fiscal:

Art. 47. Definiţia microîntreprinderii

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6);

b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu