Prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2359/2011, publicat în M.Of. nr. 527 din 26 iulie a.c. , au fost modificate Normele metologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2.548/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre modificările aduse de acest act normativ, notăm prevederile referitoare la:

– documentele necesare pentru transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari , respectiv privitor la instrumentul de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări pentru suma aferentă prefinanţării solicitate numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis.

acordarea prefinanţării în cotă de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cel puţin două tranşe, cu excepţia proiectelor majore, pentru care cota de prefinanţare poate fi de maximum 20%. Prin excepţie, în cazul proiectelor pentru care contractele/deciziile/ordinele de finanţare prevăd depunerea a cel mult două cereri de rambursare, prefinanţarea se poate acorda într-o singură tranşă. Tot pe cale de excepţie, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prefinanţarea se poate acorda într-o singură tranşă, în cotă de maximum 35% din valoarea totală a finanţării, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

– acordarea primei tranşe de prefinanţare în cotă de maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Următoarele tranşe de prefinanţare pot fi acordate beneficiarului numai după autorizarea cheltuielilor efectuate, în valoare de minimum 60% din valoarea cumulată a tranşelor anterioare de prefinanţare;

obligaţiile autorităţilor de management legate de recuperarea  prefinanţării prin stabilirea în contractele/deciziile/ordinele de finanţare a unui procent de deducere a prefinanţării de minimum 30%, aplicat la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de beneficiar, cu excepţia cererii de rambursare în cadrul căreia cuantumul prefinanţării rămase de recuperat reprezintă mai puţin de 30% din aceasta şi cu excepţia ultimei cereri de rambursare. Autorităţile de management au obligaţia recuperării integrale a prefinanţării acordate în cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare în termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia. În cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, în termen de maximum 6 luni de la primirea primei tranşe de prefinanţare, cereri de rambursare în cuantum de minimum 20% din valoarea prefinanţării acordate, autorităţile de management au obligaţia recuperării prefinanţării neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse în cererile de rambursare primite;

– deschiderea, în mod obligatoriu, a unui cont dedicat exclusiv pentru primirea prefinanţării şi efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor, inclusiv acordarea de avansuri către contractori şi/sau transferul de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.

*

Cadrul legal, naţional şi comunitar, este dat de următoarele acte normative:

– Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;

– Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

– Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here