21 Ianuarie, 2018

Modificări fiscale privind cheltuielile de delegare sau detaşare

Continuăm seria de prezentări privind modificările propuse de MFP, prin ordonanţa de Guvern aflată în fază de proiect şi care vizează Codul fiscal şi alte acte normative incidente în materia vizată. În cele de mai jos, ne referim la indemnizaţiile de delegare/detaşare, precum şi la cheltuielile de cazare şi transport.

Reglementarea în vigoare. Astfel cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, în prezent, indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice este scutită de plata contribuţiilor sociale, iar în cazul in care această limită este depăşită, suportă contribuţii sociale pentru această depăşire doar angajaţii persoanelor juridice fără scop patrimonial şi ai altor entităţi neplătitoare de impozit pe profit.

Propuneri de modificare. Faţă de aceste prevederi, prin proiectul de act normativ  se prevede:

- exceptarea de la plata contribuţiilor sociale a sumelor primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, la nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din instituţiile publice;

- aplicarea unitară a contribuţiilor sociale pentru indemnizaţia primită de angajaţi pe

perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul  serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din instituţiile publice.

Textele din Codul fiscal ce urmează a suferi modificări. Practic, pe textul din Codul fiscal, se face trimitere la Titlul IX2, (introdus în Cod prin O.U.G. nr.117/2010, începând cu 30 decembrie 2010) şi anume la Art.2964 care stabileşte că baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, care include, astfel cum prevede litera “m” a articolului citat, indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice. Trimiterile la Art.2963 lit. a) şi b) vizează contribuabilii sistemelor de asigurări sociale care sunt:

a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. 2 (pe care le reamintim în ultima parte a acestui material, după asterisc);

b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

În forma propusă prin ordonanţa aflată în fază de proiect se defineşte “indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din instituţiile publice”.

În ce priveşte excepţiile generale, admise de Codul fiscal , la Art.29615 litera g) se precizează că nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice.

Prin proiectul de act normativ, exceptarea ar urma să vizeze sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, la nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din instituţiile publice”.

*

Art. 55 (2) din Codul fiscal:

Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

d1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;

d2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

j1) sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;

j2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;

k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu