În Monitorul oficial nr. 506 din 24 iulie a.c. a fost publicată Legea nr. 133/2012 de aprobare – cu modificări şi completări – a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Reamintim, că după emiterea O.U.G. nr. 64/2010, legea cadastrului a mai suferit modificări prin:

* Legea nr. 179/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996;

* Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

* Decizia Curţii Constituţionale nr. 1514/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;

* Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

* O.U.G. nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

Semnalăm câteva din principalele elemente de noutate aduse de legea de aprobare, cu menţiunea că, în prezentarea de faţă ne vom limita la acele dispoziţii care se referă la dispoziţiile generale, cuprinse în Titlul I al legii cadastrului şi publicităţii imobiliare.

Definirea imobilului

Legea defineşte imobilul ca fiind terenul (şi nu “una sau mai multe parcele alăturate”, cum se prevedea în O.U.G. nr. 64/2010) cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic. Subsecvent, a dispărut şi precizarea că “Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren cu o singură categorie de folosinţă.”

Imobilul se înscrie într-o carte funciară. Entităţile de bază ale acestui sistem sunt imobilul şi proprietarul.

Sectorul cadastral a fost, de asemenea redefinit ca fiind unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc., (fără textul în continuare (“care cuprinde unul sau mai multe imobile alăturate”), din ordonanţa de urgenţă din 2010.

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară realizează obiectivele stabilite în formele anterioare ale legii, precum şi – ca o precizare nouă – publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.

În subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică.

În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice şi notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cărţile funciare în format electronic, în vederea obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională va asigura până la 31 decembrie 2012 punerea în aplicare a acestor dispoziţii.

Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară poate fi pusă la dispoziţia altor persoane fizice şi juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Prin excepţie de la prevederile art. 50 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate.

Tarifele şi încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate pentru servicii prestate, precum şi tarifele stabilite conform actelor normative nu sunt purtătoare de TVA. Aceste prevederi se aplică şi tuturor tarifelor, taxelor, precum şi onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară.

ATENŢIE!

Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrărilor sistematice se face de către Agenţia Naţională, din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie.

Cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedură în parte, prevăzută la teza anterioară, se va stabili prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta sau pe bonuri fiscale, în baza unui comision stabilit prin negociere între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea prezentei legi.

IMPORTANT!

Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale, a întocmirii documentaţiilor cadastrale şi a înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Programul se realizează pe baza strategiei Agenţiei Naţionale, iar finanţarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigură din bugetul de stat, precum şi din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale sau din surse internaţionale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here