20 Ianuarie, 2018

Modificări ale IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”, publicate în Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012 (iunie 2012)

IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” reglementează baza pentru prezentarea situaţiilor financiare cu scop general, pentru a asigura comparabilitatea atât cu situaţiile financiare ale entităţii pentru perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare ale altor entităţi.

Astfel, IAS 1 prevede dispoziţii generale pentru prezentarea situaţiilor financiare, orientări pentru structura acestora şi dispoziţii minime privind conţinutul lor.

Situaţiile financiare sunt o reprezentare structurată a poziţiei financiare şi a performanţei financiare a unei entităţi. Obiectivul situaţiilor financiare cu scop general este de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice.

În Regulamentul Uniunii Europene nr. 475/2012 au fost publicate câteva amendamente la IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”:

Modificări privind setul de situaţii financiare

Notele conţin informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în situaţia poziţiei financiare, situaţia (situaţiile) profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global.

Un set complet de situaţii financiare conţine şi o situaţie a profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global pentru perioadă. O entitate poate utiliza pentru situaţii alte titluri decât cele utilizate în prezentul standard. De exemplu, o entitate poate utiliza titlul “situaţia rezultatului global” în loc de “situaţia profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global”.

O entitate poate prezenta o situaţie unică a profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global, cu secţiuni distincte pentru profit sau pierdere şi pentru alte elemente ale rezultatului global. Cele două secţiuni trebuie prezentate împreună, secţiunea de profit sau pierdere fiind urmată imediat de secţiunea de alte elemente ale rezultatului global. O entitate poate prezenta secţiunea de profit sau pierdere într-o situaţie distinctă a profitului sau pierderii. În acest caz, situaţia distinctă a profitului sau pierderii trebuie să fie urmată imediat de situaţia rezultatului global, care trebuie să înceapă cu profitul sau pierderea înregistrat(ă).

Modificări privind situaţia profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global

Pe lângă secţiunea de profit sau pierdere şi secţiunea de alte elemente ale rezultatului global, situaţia profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global (situaţia rezultatului global) trebuie să prezinte: profitul sau pierderea; totalul altor elemente ale rezultatului global; rezultatul global pentru perioadă, constituit din totalul profitului sau al pierderii şi al altor elemente ale rezultatului global. Dacă o entitate prezintă o situaţie distinctă a profitului sau pierderii, aceasta nu include secţiunea de profit sau pierdere în situaţia care prezintă rezultatul global.

O entitate trebuie să prezinte, pe lângă secţiunea de profit sau pierdere şi secţiunea de alte elemente ale rezultatului global, drept alocare a profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului global, următoarele elemente pentru perioadă:

- profitul sau pierderea pentru perioadă atribuibil(ă):intereselor care nu controlează şi proprietarilor societăţii mamă.

- rezultatul global pentru perioadă atribuibil: intereselor care nu controlează şi proprietarilor societăţii mamă.

Informaţii care trebuie prezentate în secţiunea de profit sau pierdere sau în situaţia profitului sau pierderii.

Pe lângă elementele prevăzute în alte IFRS, secţiunea de profit sau pierdere ori situaţia profitului sau pierderii trebuie să includă elemente-rânduri care prezintă următoarele valori pentru perioadă: veniturile; costurile de finanţare; cota-parte din profitul sau pierderea aferent(ă) entităţilor asociate şi asocierilor în participaţie, contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă; cheltuiala cu impozitul; o singură valoare pentru totalul activităţilor întrerupte.

Modificări privind informaţiile care trebuie prezentate în secţiunea de alte elemente ale rezultatului global

Secţiunea de alte elemente ale rezultatului global trebuie să prezinte elemente-rânduri pentru valori ale altor elemente ale rezultatului global din perioadă, clasificate după natura lor (inclusiv cota-parte din alte elemente ale rezultatului global aferente entităţilor asociate şi asocierilor în participaţie, contabilizată prin metoda punerii în echivalenţă) şi grupate, în conformitate cu alte IFRS, în:

- elemente care nu sunt reclasificate ulterior în profit sau pierdere; şi

- elemente care sunt reclasificate ulterior în profit sau pierdere atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii specifice.

O entitate trebuie să prezinte elemente-rânduri, titluri şi sub-totaluri suplimentare în situaţia (situaţiile) care prezintă profitul sau pierderea şi alte elemente ale rezultatului global atunci când o astfel de prezentare este relevantă pentru înţelegerea performanţelor financiare ale entităţii.

Deoarece efectele diferitelor activităţi, tranzacţii şi altor evenimente ale unei entităţi diferă din punctul de vedere al frecvenţei, al potenţialului de câştig sau pierdere şi al predictibilităţii, prezentarea componentelor performanţelor financiare ajută utilizatorii să înţeleagă performanţele financiare obţinute şi să realizeze proiecţii ale performanţelor financiare viitoare. O entitate include elemente-rânduri suplimentare în situaţia (situaţiile) care prezintă profitul sau pierderea şi alte elemente ale rezultatului global şi modifică descrierile utilizate şi ordonarea elementelor atunci când acest lucru este necesar pentru a explica elementele performanţelor financiare.

O entitate nu trebuie să prezinte nici un element de venituri sau cheltuieli ca fiind element extraordinar, în situaţia (situaţiile) care prezintă profitul sau pierderea şi alte elemente ale rezultatului global ori în note.

O entitate trebuie să prezinte valoarea impozitului pe profit aferent fiecărei componente a altor elemente ale rezultatului global, inclusiv ajustări din reclasificare, fie în situaţia profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global, fie în note.

O entitate poate prezenta componentele altor elemente ale rezultatului global fie fără efectele fiscale aferente, fie înainte de efectele fiscale aferente, evidenţiind o sumă pentru valoarea agregată a impozitului pe profit aferent acelor componente. Dacă o entitate alege opţiunea „înainte de efectele fiscale aferente”, aceasta trebuie să repartizeze impozitul între elementele care ar putea fi reclasificate ulterior în secţiunea de profit sau pierdere şi elementele care nu pot fi reclasificate ulterior în secţiunea de profit sau pierdere.

O entitate poate prezenta ajustările din reclasificare în situaţia (situaţiile) profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global ori în note. O entitate care prezintă ajustările din reclasificare în note prezintă componentele altor elemente ale rezultatului global ulterior oricăror ajustări din reclasificare aferente. Informaţii care trebuie prezentate în situaţia (situaţiile) profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global ori în note

În anumite condiţii, poate fi necesară sau de dorit modificarea ordinii anumitor elemente din note. De exemplu, o entitate poate combina informaţiile despre modificările valorii juste recunoscute în profit sau pierdere cu informaţiile asupra scadenţelor instrumentelor financiare, deşi primele prezentări se referă la situaţia (situaţiile) care prezintă profitul sau pierderea şi alte elemente ale rezultatului global, iar cele din urmă se referă la situaţia poziţiei financiare. Cu toate acestea, o entitate menţine o structură sistematică a notelor atât timp cât este posibil.

Aplicabilitatea

O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2012 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificările pentru o perioadă anterioară, ea trebuie să prezinte acest fapt.

Referinţe

Regulamentul (UE) nr. 475/2012 al Comisiei din 5 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 19, publicat în Jurnalul Oficial L 146 , 06/06/2012 p. 0001 – 0041

PricewaterhouseCoopers’ Manual of accounting – IFRS 2012,

KPMG, Insights into IFRS 2011/2012 – 8th edition.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu