Ordonanţa de urgenţă nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, publicată în Monitorul oficial nr.938 din 30 decembrie 2011, conţine – în Articolul V – prevederi a căror aplicare va începe numai de la 1 iulie anul acesta.

● Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Reamintim, Titlul IX2 se referă la contribuţiile sociale obligatorii şi, prin O.U.G. nr.125/2011, a fost structurat astfel:

– Capitolul I – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului (Capitolul a fost introdus în Codul fiscal prin punctul 87. din Ordonanţă de urgenţă nr.125/2011, începând cu 01.01.2012, cu modificări şi completări aduse prin O.U.G. nr.125/2011;

– Capitolul II – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică (TEXT NOU, CARE VA INTRA ÎN VIGOARE DE LA 1 IULIE 2012);

– Capitolul III – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri (TEXT NOU, CARE VA INTRA ÎN VIGOARE DE LA 1 IULIE 2012).

● Competenţa de administrare pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

Pe cale de excepţie, în cazul efectuării inspecţiei fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea contribuţiilor sociale, precum şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revin Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

● Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale predau organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012.

Predarea-preluarea se face până la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de predare-primire şi a următoarelor documente:

– înscrisuri în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data predării-preluării şi care reprezintă titluri executorii;

– situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până de data de 30 iunie 2012 şi neîncasate până la aceeaşi dată;

– o copie a titlurilor în care sunt individualizate plăţile anticipate stabilite pentru anul 2012;

– orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

● Sumele reprezentând contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal, inclusiv dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, pentru care dreptul de a stabili şi/sau dreptul de a cere executarea silită s-au prescris până la data preluării în administrare a acestora de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rămân în responsabilitatea caselor de asigurări sociale.

● După stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012, casele de asigurări sociale transmit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o copie a titlurilor în care sunt individualizate contribuţiile sociale astfel stabilite, până cel târziu la data de 30 iunie 2013.

● Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

● Pentru contribuţiile sociale prevăzute la capitolele II şi III, procedurile de executare silită aflate în derulare la data de 1 iulie 2012 vor fi continuate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări sociale, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

● Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor (reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale caselor de asigurări sociale şi dobândeşte calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 iulie 2012, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

● Date fiind modificările Codului fiscal, prin această ordonanţă de urgenţă nr.125/2011, corelativ, începând cu data de 1 iulie 2012 se abrogă art. III din O.U.G. nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare.

Acest articol III din O.U.G. nr.58/2010 se referă la impozitarea – cu cota de impozit pe venit – a oricăror venituri  de natură profesională, altele decât cele salariale, respectiv  veniturile realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau venituri rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

1 COMENTARIU

  1. MEDICII au diverse forme de exercitare a profesiei: SRL – inregistrati prin registrul comertului, un fel de conventie civila veche adica contract de prestari servicii si atunci se depune decl 070 la DGFP si functioneaza sub codul fiscal al unitatii careia ii presteaza serviciu si se declara in declaratia 112, se retin aceleasi contributii ca la orice salariat si cabinete medicale individuale cand se inregistreaza la DGFP ca profesie liberala si atunci obtin ei certificatul de inregistrare fiscala si platesc (daca sunt salariati si la alta institutie – de obicei spitale de stat) doar impozit si sanatate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here