22 Februarie, 2018

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angjator prin: delegare sau detaşare.

Cele două forme de modificare unilaterală a contractului individual de muncă presupun faptul că salariatul îşi desfăşoară activitatea într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, în această perioadă păstrându-şi funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă.

Delegarea

Delegarea presupune exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă (art. 43, Codul Muncii).

Delegarea se dispune pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni.

Prelungirea delegării se poate realiza pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. (art. 43)

Pe perioada delegării salariatul are dreptul la.

- plata cheltuielilor de transport şi cazare;

- o indemnizaţie de delegare.

Drepturile de delegare se acordă în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Detaşarea

Reprezintă actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului. (art. 45)

Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an şi în mod mod excepţional, poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni. (art. 46)

Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.

Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. (art. 47)

Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat.

Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.

În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori, sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.

Alte modalități

Modificarea unilaterală, temporară, a felului şi locului muncii de către angajator se mai poate realiza în următoarele situaţii: (art. 48)

- de forţă majoră;

- cu titlu de sancţiune disciplinară;

- ca măsură de protecţie a salariatului;

- în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Regulă generală

Cu privire la modificarea oricărui element care trebuie să se regăsească în mod obligatoriu în conţinutul contractului individual de muncă, (art. 17 alin. (2)) în timpul executării acestuia, prevederile art. 17 alin. (4) stabilesc:

- un termen de 20 de zile lucrătoare pentru încheierea actului adiţional la contract;

- termenul de 20 de zile lucrătoare începe să curgă de la data apariţiei modificării; excepţiile de la această regulă sunt reprezentate doar de cazurile prevăzute expres de lege.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu