17 August, 2017

MMFPS doreşte să modifice Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere », se află un Proiect de lege prin care se doreşte modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele modificări şi completări la Legea privind alocaţia de stat pentru copii. În primul rând, se modifică articolul 2, care va avea următorul cuprins :

 Art. 2. (1) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii cetăţenilor români, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi care nu au rezidenţa stabilită în altă ţară împreună cu copiii lor.

(2) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi pentru copiii ai căror părinţi, cetăţeni români, şi-au stabilit rezidenţa în altă ţară, în situaţia în care aceşti copii au domiciliul sau reşedinţa în România şi au stabilit un alt reprezentant legal în România.

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi copiilor cetăţenilor români care îşi însoţesc părinţii aflaţi în misiune permanentă în străinătate.

(4) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii persoanelor care nu au cetăţenie română şi ai persoanelor fără cetăţenie, rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

(5) Prevederile alin.(1)-(3) se aplică cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L166/1 din 30.04.2004 şi Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.1284 din 30.10.2009”.

 De asemenea, se modifică articolul 3, în care este prezentat cuantumul alocaţiei de stat pentru copii. Acest cuantum se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani;

c) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, în baza art. 58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

(2) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.

(3) Alocaţia de stat pentru copii, prevăzută la alin.(1) lit.a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, probată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011.”

O altă modificare este prevăzută la articolul 4, alineatul 3, în care este specificat faptul că alocaţia de stat pentru copii se plăteşte numai în cont personal, în cuatumurile prevăzute la art. 3, pentru copiii cu handicap, neaplicându-se prevederile art. 58 alin.(8) din Legea nr.448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, se va modifica articolul 6, alineatul 5, în care este precizat că, în cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni, pentru situaţia în care alocaţia se solicită pentru prima dată.

Nu în ultimul rând, se va modifica articolul 7, alineatul 1, în care este prevăzut faptul că persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în componenţa familiei sau a domiciliului/reşedinţei care pot determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acestora, inclusiv situaţia în care cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună cu copiii lor.

 Art II – În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.577/2008.

 Art. III - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice altă prevedere contrară.

(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1) Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale are obligaţia de a lua măsurile administrative necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.

 Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu