Ministerul Muncii a postat în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Proiectul modifică actele normative în vigoare sub aspectul acordării drepturilor și persoanelor care, la data depunerii cererii, nu mai au cetățenia română, indiferent de domiciliul acestora.

Art. 1 se completează cu trei noi alineate, alin. (2)- (4) cu următorul cuprins:

„(2) – Persoanele care au domiciliul în străinătate si care nu mai au cetăţenia română, dar dovedesc calitatea de cetăţean român în perioada în care s-au aplicat persecuţiile pe motive etnice, pot depune cererea personal la casele judeţene de pensii, respectiv la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, în funcţie de ultimul domiciliu din România sau prin mandatar desemnat prin procură specială la casele judeţene de pensii, respectiv la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul. În situaţia în care, solicitantul beneficiază de drepturi plătite prin casele teritoriale de pensii, cererea se va depune la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) depun cererea, însoţită de actele oficiale doveditoare, traduse în limba română, la casa judeţeană de pensii/Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, competentă, prin serviciile poştale sau prin mijloacele de comunicare electronică. Dovada ultimului domiciliul din România şi a cetăţeniei române în perioada de persecuţie, se face cu înscris oficial sau cu declaraţie pe propria răspundere a titularului, legalizată de către autorităţile competente de pe teritoriul României sau a statului de domiciliu/reşedinţă.

(4) Pentru a beneficia de drepturile cuvenite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă.

Dovedirea situaţiilor se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale, eliberate în termen de 30 de zile, la cerere, de către organele competente, sau prin orice mijloc de probă prevăzut de lege. În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se poate face şi cu documente oficiale emise de către organele competente din statul de reşedinţă.

Persoanele care au domiciliul în străinătate, pot depune cererea personal, la casele teritoriale de pensii, respectiv a municipiului București, în funcție de ultimul domiciliu din România sau, prin mandatar desemnat prin procură specială, la casele teritoriale de pensii în a căror rază teritorială domiciliază mandatarul. Totodată se propune reglementarea ca,situațiile prevăzutede Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare să poată fi dovedite cu acte oficiale emise de anumite instituții pe baza documentelor care se află în arhivele lor.

Modelul adeverinţei poate fi descărcat AICI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here