22 Februarie, 2018

Ministerul Justiţiei propune modificări de taxe şi tarife

Ministerul Justiţiei intenţionează să modifice regimul reglementat prin Hotărârea Guvernului nr.113/2010 pentru aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial nr.130 din 2010. 

Propunerea Ministerului Justiţiei a fost postată pe site-ul propriu, ca proiect de act normativ în dezbatere publică.

Nota de fundamentare a proiectului de act normativ face trimitere la Memorandumul „Reducerea numărului de taxe şi tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective”, aprobat de Guvernul României în şedinţa din 13.03.2009), pentru a nota că,

în contextul eforturilor de simplificare a regimului de taxe şi tarife, în anul 2010 au fost operate reduceri (ca număr şi cuantum) ale taxelor şi tarifelor aferente serviciilor prestate de oficiile registrului comerţului (Hotărârea Guvernului nr.113/2010).

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern în vigoare, operaţiunile de înregistrare şi eliberare a documentelor cuprinse în Anexa nr.1 sunt clasificate în patru categorii după momentul şi tipul înregistrării operaţiunilor, respectiv:

- operaţiuni prealabile înregistrării în registrul comerţului şi depunere/eliberare documente în/din registrul comerţului, înregistrării modificării pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

- înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor juridice;

- înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor actelor constitutive;

- eliberarea de copii certificate.

Operaţiunile de eliberare informaţii din registrul comerţului cuprinse în Anexa nr.2 au fost clasificate în şase categorii, respectiv:

- eliberare off-line de informaţii;

eliberare off-line de informaţii grupate pe criterii;

- eliberare raport istoric despre o firmă;

- eliberare date statistice;

- eliberare on-line de informaţii privind datele de identificare firmă.

Schimbări preconizate. Furnizarea pe cale electronică a serviciilor presupune, în mod necesar, efectuarea plăţii taxelor şi tarifelor aferente în sistem electronic. În acest scop, în temeiul Legii nr.161/2003, a fost constituit, prin Hotărârea Guvernului nr.1235/2010, “Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar” (SNEP), ca parte componentă a Sistemului electronic naţional (SEN). Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.1235/2010, „(1) Instituţiile publice care desfăşoară activităţi de încasare a taxelor şi impozitelor au obligaţia să se înregistreze în SNEP conform următorului calendar:

a) etapa 1: înregistrarea municipiilor reşedinţă de judeţ şi a municipiilor/oraşelor cu populaţie mai mare de 150.000 de locuitori, în termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;

b) etapa 2: înregistrarea municipiilor şi oraşelor cu populaţie de până la 150.000 de locuitori inclusiv, în termen de 5 luni de la finalizarea etapei 1, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) etapa 3: înregistrarea comunelor şi a instituţiilor publice nevizate de primele două etape, în termen de 6 luni de la încheierea etapei 2, dar nu mai târziu de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Aşadar, cadrul legal intern şi angajamentele internaţionale asumate de autorităţile române, impun integrarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor (SNEP), ca instituţie ce prestează servicii publice, pentru care percepe taxe sau tarife, după caz.

Sistemul de plată on-line este bazat pe taxe şi tarife unice, ori actualul mecanism de taxare a serviciilor prestate de oficiile registrului comerţului se fundamentează pe taxe şi tarife diferenţiate, al căror cuantum final se obţine prin însumarea taxelor aplicabile diverselor operaţiuni efectuate.

Pe baza analizelor efectuate asupra alternativelor posibile de taxare a operaţiunilor de înregistrare în registrul comerţului, s-a apreciat că singura variantă care permite aplicarea unei taxe unice, fără costuri suplimentare pentru comercianţi, dar şi fără reducerea veniturilor la bugetul de stat, este taxarea operaţiunilor de înregistrare în funcţie de tipul solicitării. Acelaşi principiu s-a aplicat şi la determinarea tarifelor unice de furnizare a informaţiilor din registrul comerţului computerizat.

Taxele unice propuse în proiect pentru operaţiunile de înregistrare în registrul comerţului au fost determinate prin însumarea contravalorii serviciilor prestate pentru un fiecare tip de înregistrare în registrul comerţului. În taxele unice propuse sunt incluse şi comisioanele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru alte instituţii.

La stabilirea taxelor şi tarifelor unice s-a folosit, potrivit legislaţiei în vigoare, ca bază de fundamentare, înregistrările în registrul comerţului şi încasările aferente realizate în anul 2011.

Avantajele taxelor şi tarifelor unice sunt multiple, în primul rând pentru persoanele fizice şi juridice care au obligaţia de a înregistra în registrul comerţului anumite acte şi fapte la lansarea şi în cursul derulării afacerii, inclusiv obţinerea informaţiilor din registrul comerţului computerizat.

Astfel, prin aplicarea noului sistem de taxare se elimină deplasările solicitanţilor la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aceştia având posibilitatea efectuării plăţii on-line prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi (SNEP) şi primirii documentaţiei de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe aceeaşi cale.

De asemenea, sunt eliminate neajunsurile create de calcularea, la ghişeu, a contravalorii serviciilor  prestate. Noul sistem de taxe prezintă predictibilitate, ceea ce îi permite operatorului economic să stabilească o prognoză fidelă  a cheltuielilor legate de înregistrarea la registrul comerţului, la momentul constituirii şi în cursul derulării unei afaceri.

Pe lângă instituirea posibilităţii de plată on-line, taxele şi tarifele unice  permit simplificarea accentuată a  procedurilor de înregistrare în registrul comerţului şi, pe această cale, reducerea perioadei de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi a timpului necesar operatorului economic pentru realizarea formalităţilor de publicitate prin registrul comerţului.

Taxele percepute de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, încasate prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru obţinerea informaţiilor din cazierul fiscal, precum şi valoarea timbrului fiscal pentru obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social sunt şi acestea în sumă fixă pentru obţinerea unui singur certificat fiscal sau a unui certificat/adeverinţă pentru spaţiu.

● În ceea ce priveşte încasarea tarifelor pentru publicarea în Monitorul Oficial a actelor modificatoare ale actelor constitutive, şi încasate prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Regia Autonomă Monitorul Oficial percepe un tarif de 104 lei/pagină de manuscris, respectiv maxim 2.000 de caractere, tariful final fiind stabilit funcţie de numărul de pagini.

Pentru publicarea rezoluţiilor de autorizare şi funcţionare a societăţilor comerciale, tariful de publicare în Monitorul Oficial este unic, respectiv de 31,5 lei.

● Datorită noii formule de calcul, plata pentru fondul de lichidare (încasată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România), fondul de buletin (încasat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru dezvoltarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă) va fi tot în sumă fixă corespunzătoare tipului de cerere de înregistrare în registrul comerţului.

● Pentru plata în sistem electronic pentru furnizarea de informaţii din registrul comerţului se impune, de asemenea, regândirea sistemului actual de calcul al tarifelor percepute pentru aceste servicii, astfel încât acestea să poată fi achitate de solicitanţi prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi. Pentru determinarea acestora s-au analizat, la nivelul anului 2011, încasările şi numărul furnizărilor de informaţii în structura actuală, acestea reprezentând baza pentru determinarea tarifelor unice pentru furnizarea de informaţii din registrul comerţului.

Prin actul normativ, aflat în stadiu de proiect, se propune:

- stabilirea de taxe unice aferente cererilor de înregistrare în registrul comerţului a unei persoane fizice, a unei persoane juridice, pentru înregistrarea unei modificări a actului constitutiv şi pentru înregistrarea mai multor modificări ale actului constitutiv;

- eliminarea taxei suplimentare de 50% pentru soluţionarea cererilor de eliberare a certificatelor constatatoare şi a copiilor certificate;

- eliminarea unor servicii auxiliare taxabile: traducerea în limba engleză a certificatelor constatatoare/informaţiilor punctuale pentru solicitanţi şi transmiterea de acte şi informaţii prin mijloace de comunicaţii pe suport magnetic;

- reformularea dispoziţiilor referitoare la modalitatea de restituire a taxelor şi tarifelor încasate pentru servicii neprestate.

- în anexa nr.1 au fost determinate 4 taxe unice în funcţie de cererea de înregistrare în registrul comerţului, păstrându-se taxa pentru eliberare copii certificate;

- în anexa nr. 2 s-au determinat 5 tarife unice în funcţie de pachetul de informaţii solicitate; pentru eliberarea unui pachet de informaţii indiferent de suportul furnizării acestora s-a determinat un singur tarif unic; de asemenea, s-au redefinit numărul de societăţi şi procentul de reducere în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii.

Aşa cum se arată în Nota de fundamentare, proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, simplificând sistemul de plată a taxelor de înregistrare în registrul comerţului şi permiţând plata taxelor și tarifelor on-line prin sistemul naţional electronic de plăţi (SNEP).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu