17 August, 2017

Ministerul Economiei propune un nou act normativ care să vină în sprijinul IMM-urilor. Ce facilităţi fiscale se vor acorda?

Iniţiat de Ministerul Economiei, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, urmăreşte transpunerea în legislaţia românească a Small Business Act, prin adoptarea unui act normativ privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care să permită implementarea principiilor şi a măsurilor de operaţionalizare a acestora.

Comisia Europeană a recomandat tuturor statelor membre să acorde atenţia necesară transpunerii în legislaţia naţională a Small Business Act for Europe.

Potrivit Expunerii de motive, prin actul normativ se propune sprijinirea sectorului IMM şi a mediului de afaceri prin:

- efectuarea controlului financiar-fiscal de fond la întreprinderile mici şi mijlocii cel mult o singură dată într-o perioadă de trei ani, motivat de faptul că aceste întreprinderi au un număr mic de personal, iar controalele frecvente creează dificultăţi în desfăşurarea activităţii acestora;

- instituirea obligativităţii verificării ex-ante a impactului economic, social şi de mediu al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii prin aplicarea aşa-numitului „Test IMM”. Prin intermediul testului se va realiza evaluarea preliminară a întreprinderilor care urmează a fi cel mai probabil afectate de viitoarele reglementări, inclusiv prin evaluarea opţiunilor alternative, sau, după caz, a măsurilor de temperare a efectelor contrare/ negative ale acestora;

- dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii inovatoare şi sprijinirea investiţiilor inovatoare, valorificarea economică a rezultatelor cercetării şi inovării, dezvoltarea de noi produse şi operaţiuni cu caracter de transfer tehnologic, inclusiv prin încheierea de parteneriate internaţionale;

- sprijinirea dezvoltării continue a sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale (formare antreprenorială);

- sprijinirea şi susţinerea formării profesionale a adulţilor în vederea creşterii calităţii resursei umane necesare IMM-urilor, inclusiv prin proiecte destinate formării pentru tinerii întreprinzători fără pregătire superioară;

- acordarea de facilităţi fiscale microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii pentru primul an fiscal de la înregistrarea în Registrul Comerţului;

- sprijinirea nevoilor de finanţare a IMM-urilor prin diverse instrumente investiţionale şi vehicule financiare, cum ar fi, de exemplu, reţelele de investitori de tip business angels şi programele naţionale de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii;

- limitarea introducerii de noi sarcini administrative/obligaţii de raportare pentru IMM-uri, în vederea asigurării unui mediu de afaceri prietenos, favorabil şi stimulativ pentru iniţiativa antreprenorială;

- introducerea obligativităţii prezentării în grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM a raportului privind efectuarea „Testului IMM” în baza căruia grupul emite iniţiatorului unui aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobării şi aplicării proiectului de act normativ;

- perfecţionarea cadrului administrativ organizatoric cu privire la transferul întreprinderilor mici şi mijlocii;

- clarificarea domeniilor în care se instituie şi se derulează programe naţionale destinate finanţării IMM.

Punctual, amendamentele pe textul de lege ar urma să fie următoarele:

• Redefinirea întreprinderii: prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare sistematică a unei activităţi economice, definite conform Codului Fiscal, ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, cu scop lucrativ, autorizată să funcţioneze potrivit legilor în vigoare, care acţionează pe piaţă, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

• Inspecţia fiscală la întreprinderile mici şi mijlocii se efectuează, potrivit legii, o singură dată într-o perioadă de trei ani;

• Proiectele de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri, prin care se prevede introducerea de noi sarcini administrative/obligaţii de raportare, vor fi supuse de iniţiatori, înainte de aprobare, avizării Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii;

 Pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului, microîntreprinderile şi întreprinderile mici sunt scutite de la plata impozitului pe venitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea menţinerii activităţii şi a obţinerii, în fiecare an, de venituri din exploatare, în cotă de cel puţin 50% din totalul veniturilor realizate în primul an fiscal, timp de minimum doi ani după obţinerea facilităţii;

 Pentru primul an fiscal de la înregistrarea la Registrul Comerţului, microîntreprinderile şi întreprinderile mici beneficiază de reducerea cu 50% a contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum patru angajaţi cu vârsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, precum şi pentru acelaşi număr de lucrători necalificaţi cu vârsta cuprinsă între 25 şi 55 de ani, angajaţi cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată;

 Întreprinderile mici şi mijlocii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat în anul fiscal de referinţă, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia în următorul an fiscal, în acelaşi sector/ aceleaşi sectoare de activitate;

• Reinvestirea profitului trebuie să fie evidenţiată în declaraţiile fiscale ale întreprinderii, aferente exerciţiului financiar din anul fiscal următor;

 Pentru a avea acces la facilităţi, una dintre condiţiile propuse a fi modificată este menţinerea în funcţiune a întreprinderii, cu continuarea ideilor şi practicilor de afaceri şi menţinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum trei ani de la data transferului;

 În cazul în care în perioada de până la trei ani de la transferul întreprinderilor mici şi mijlocii intervine încetarea activităţii întreprinderii datorată unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredinţat conducerea acesteia sau săvârşirii unor infracţiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal întreprinderea are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21;

 transferul de afaceri în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale se realizează în cadrul aceleiaşi familii, în baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului autorizaţiei şi a cesionarului, în cazul cedării afacerii, cu titlu gratuit, în timpul vieţii titularului autorizaţiei şi în baza declaraţiei cesionarului, în cazul decesului acestuia;

 Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în scopul stimulării transferului, se vor susţine integral cheltuielile cu privire la următoarele taxe şi tarife:

- taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizaţiei emise pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizaţiei cu cesionarul;
- taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înregistrare a modificărilor autorizaţiei respective, efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului;

 În cazul în care în perioada de până la trei ani intervine încetarea activităţii autorizate din culpa gravă a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului întreprinderii individuale ori întreprinderii familiale sau din cauza săvârşirii unor infracţiuni de către aceste persoane, persoana fizică autorizată sau, după caz, întreprinderea individuală ori întreprinderea familială are obligaţia restituirii integrale a sumelor acordate.

» Proiectul de lege poate fi consultat integral AICI (fişier PDF).

Notă:
Un proiect de ordonanţă cu prevederi asemănătoare a fost deja aprobat de Guvernul României în şedinţa din 27 august, însă actul normativ n-a fost publicat în Monitorul Oficial până în momentul de faţă.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu