Parlamentul a aprobat, cu modificări, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Legea de aprobare nr. 301/2011  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 30 decembrie 2011.

● În ceea ce priveşte definirea întreprinzătorului tânăr, beneficiar al programului, denumit întreprinzător debutant, legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă modifică una din condiţii, şi anume trebuie ca acesta să nu mai fi deţinut – anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului – şi să nu deţină calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European. Dispare, astfel, condiţia de a nu fi/fost şi membru al al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European. Întreprinzătorul debutant trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte această condiţie, pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Rămân valide celelalte condiţii, prevăzute de art.2 din ordonanţa de urgenţă, respectiv că persoana majoră:

– are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;

– înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă.

● Legea de aprobare a introdus o modificare şi în ce priveşte facilităţile acordate mocroîntreprinderilor. Astfel, se prevede că microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (faţă de forma anterioară a reglementării prin care scutirea se referea numai la scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare).

Rămân în vigoare celelalte facilităţi, şi anume:

acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

– consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here