Un proiect de ordonanţă de Guvern, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să reglementeze activitatea de evaluare şi să creeze o nouă profesie reglementată, cea de evaluator autorizat. De asemenea, se propune înfiinţarea unui organism care să supravegheze în mod organizat activitatea desfăşurată de aceşti evaluatori – Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Astfel cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ (propus spre dezbatere publică pe site-ul MFP, pe 17 august a.c.), în prezent nu există o consacrare legislativă expresă a activităţii de evaluare, a procedurii de evaluare sau a modalităţii de organizare a persoanelor care desfăşoară asemenea activităţi. Necesitatea evaluării este însă relevată la nivel legislativ, fără ca în cuprinsul actelor care folosesc acest tip de referiri să se menţioneze persoanele abilitate să realizeze evaluări, metodologia prin care se realizează, modalitatea concretă în care se materializează un astfel de proces estimativ ori modalitatea de tragere la răspundere în caz de culpă a celor care desfăşoară o asemenea activitate. Sintagma “expert/evaluator autorizat conform legii” se regăseşte în diverse acte normative deşi nu a existat până acum această categorie de experţi/evaluatori, neexistând un cadru legal care să prevadă elementele principale ale acestei activităţi, respectiv: standardele profesionale aplicabile, autorizarea evaluatorilor, drepturile şi responsabilităţile evaluatorilor.

Activitatea de evaluare la care se face referire în aceste acte normative se realizează în prezent de către persoane aparţinând unor asociaţii (relevantă prin numărul de membri şi notorietate fiind ANEVAR- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România, asociaţie de utilitate publică, potrivit

H.G. nr. 1447/09.09.2004) sau de persoane care nu au nici măcar această calitate.

Reprezentanţii Statului îşi asumă responsabilităţi majore prin implicarea în luarea deciziilor care au la bază rapoarte de evaluare în domeniile de mai sus (de exemplu, emiterea deciziilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor care funcţionează în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care acordă despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, emiterea deciziilor privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local), fără a exista posibilitatea legală ca actul care stă la baza achitării unor sume din bugetul de stat să fie confirmat de o entitate legal constituită sau ca persoana care a estimat valoarea să poată fi trasă la răspundere în conformitate cu o procedură legal consacrată.

În plus, celelalte profesii similare cu cea care presupune realizarea de estimare a valorii: expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, practician în insolvenţă, arhitect, mediator, avocat, notar, au câte un act normativ care le reglementează activitatea şi organe legal constituite în acest sens.

Schimbări preconizate. Proiectul de act normativ intenţionează să reglementeze activitatea de

evaluare şi să creeze o nouă profesie reglementată, cea de evaluator autorizat. De asemenea, se propune înfiinţarea unui organism care să supravegheze în mod organizat activitatea desfăşurată de aceşti evaluatori şi care să colaboreze cu organele statale cu atribuţii în materie ori de câte ori este nevoie.

Motivele imperative de interes general care justifică apariţia acestei reglementări sunt protecţia consumatorilor, beneficiarilor serviciilor şi a lucrătorilor, loialitatea tranzacţiilor comerciale şi combaterea fraudei.

Scopul actului normativ este de a reglementa activitatea de evaluare desfăşurată de evaluatorii autorizaţi precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat în următoarele domenii ale evaluării: bunuri imobile (proprietăţi imobiliare), întreprinderi, bunuri mobile, acţiuni şi alte instrumente financiare, fond de comerţ şi alte active necorporale.

Coordonarea activităţii evaluatorilor autorizaţi va fi realizată de către un organism nou creat, Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Prin proiectul de ordonanţă se propune ca organizarea Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România să fie făcută de Consiliul Director al ANEVAR.

*

Aşa cum se arată în Nota de fundamentare, în prezent, printre domeniile referitoare la evaluare prevăzute în acte normative precum şi prevederile legale corespunzătoare, se numără:

• evaluarea pentru restituirea proprietăţilor (Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi normele de aplicare a acesteia, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile);

• evaluarea pentru expropriere (Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local);

• evaluarea pentru garanţie bancară (Regulamentul 25/2010 al BNR);

• evaluarea pentru grilele de taxare ale notarilor publici (Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal);

• evaluarea pentru impozitarea construcţiilor aparţinând societăţilor comerciale (Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene);

• evaluarea pentru insolvenţă (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei);

• evaluarea pentru majorarea capitalului social şi pentru retragerea acţionarilor (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Norma metodologică privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, emisă de Ministerul Finanţelor Publice, Hotărârea Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi pentru abrogarea unor reglementări din domeniu);

• evaluarea pentru piaţa de capital (Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul 1/2006 al CNVM).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here