26 Februarie, 2018

Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public din 21.02.2014, aprobată prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145 din 27.02.2014 (M.Of. nr. 145/2014).

În vigoare de la 27.02.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1.
Prezenta metodologie prevede modul de stabilire a tarifelor pe care utilizatorii le achită operatorului de reţea pentru racordarea la reţelele electrice de interes public.

Art. 2.
Prezenta metodologie se aplică de operatorii de reţea pentru:
a) elaborarea propunerilor pentru indicii şi tarifele specifice necesare calculului tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, în vederea aprobării acestora de către autoritatea competentă;
b) stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.

SECŢIUNEA a 2-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3.
(1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:
a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege;
b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, denumit în continuare Regulament de racordare.
(2) Alţi termeni decât cei prevăzuţi la alin. (1) au următorul înţeles:
a) branşament aerian standard – branşamentul aerian, monofazat sau trifazat, având o singură deschidere, fără stâlp intermediar;
b) branşament subteran standard – branşamentul subteran, monofazat sau trifazat, cu lungimea maximă de 20 m.
(3) Abrevieri:
a) IT – înaltă tensiune;
b) JT – joasă tensiune;
c) kV – kilovolt;
d) kVA – kilovoltamper;
e) LEA – linie electrică aeriană;
f) MVA – megavoltamper;
g) MT – medie tensiune;
h) TR – transformator.
CAPITOLUL II
Reguli privind stabilirea tarifelor de racordare

Art. 4.
(1) În conformitate cu principiile pentru fundamentarea propunerilor de preţuri şi tarife reglementate prevăzute de Lege, tarifele pentru racordarea locurilor de consum la reţeaua electrică conţin costurile efective de realizare a lucrărilor de racordare la reţeaua electrică.
(2) Tariful T de racordare a instalaţiei de utilizare a unui loc de consum la reţeaua electrică însumează două componente TR şi TU, respectiv:
T = TR + TU, unde:
TR reprezintă componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare;
TU reprezintă componenta corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi locurilor de consum destinate asigurării funcţionării şi securităţii instalaţiilor tehnologice proprii de producere a energiei electrice, cu condiţia ca acestea să fie racordate prin instalaţii de racordare diferite de cele pentru evacuarea puterii produse la locurile de producere.

Art. 5.
(1) În situaţia racordării locului de consum la reţeaua de distribuţie de joasă sau medie tensiune, mărimea componentei TRa tarifului de racordare se determină în funcţie de tipul şi caracteristicile instalaţiei de racordare dimensionate corespunzător puterii aprobate, pe baza unor indici specifici reprezentând costuri medii pe unitatea de măsură, exprimaţi în lei/km sau lei/buc.
(2) Indicii specifici prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc conform prevederilor cap. III, pentru categorii de elemente de reţea ce reprezintă componente posibile ale unei instalaţii de racordare.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă instalaţia de racordare este compusă din mai multe elemente de reţea, componenta TR a tarifului de racordare se calculează prin însumarea componentelor TR corespunzătoare elementelor de reţea care compun instalaţia de racordare respectivă.
(4) În situaţia unei instalaţii de racordare care conţine tipuri de instalaţii ce nu se încadrează în categoriile celor prezentate în cadrul secţiunilor 2-5 ale cap. III, componenta TR corespunzătoare respectivelor elemente ale instalaţiei de racordare se stabileşte pe bază de deviz general, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
(5) Branşamentele pentru racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie de joasă tensiune fac excepţie de la prevederile alin. (4), componenta TR a tarifului de racordare stabilindu-se în aceste situaţii numai pe baza indicilor specifici prevăzuţi de prezenta metodologie.

Metodologia este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu