20 Septembrie, 2019

Megaproiect de modificare a Codului de procedură fiscală (II)

Continuăm prezentarea proiectului de ordonanţă privind procedura fiscală, lansat de MFP în dezbatere publică în data de 24 august.
Găsiţi aici prima parte a sintezei privind modificările şi completările propuse la Codul de procedură fiscală.
 
Inspecţia fiscală
Metode de control. În cazul inspecţiei prin sondaj, organul de inspecţie fiscală are dreptul să selecteze şi perioadele fiscale aferente impozitelor, taxelor şi contribuţiilor verificate pentru care se configureaza riscul fiscal.

In cazul inspecţiei exhaustive, se propune să fie verificate toate perioadele fiscale şi în interiorul acestora documentele şi operaţiunile semnificative.

Perioada supusă inspecţiei fiscale. Se propune extinderea perioadei care va fi supusă inspecţiei fiscale dacă se constată indicii privind nerespectarea legislaţiei fiscale ori stabilirea incorectă a obligaţiilor fiscale. În acest caz, extinderea perioadei se face cu respectarea dispoziţiilor referitoare la rezerva verificării ulterioare.
 
Controlul inopinat
Obiectul controlului inopinat. În situația în care în alte proceduri se pune problema efectuării unor constatări necesare finalizării procedurii respective şi care este în legătură cu contribuabilul/plătitorul supus inspecției fiscale, echipa care se află deja in inspecţie fiscală este competentă să efectueze şi un control inopinat.
 
Verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central
Obiectul şi regulile privind verificarea persoanelor fizice. Se propune:
 • eliminarea activităţii preliminare de verificare fiscală prealabilă documentară;
 • emiterea avizului de verificare înainte de începerea verificării situaţiei fiscale personale;
 • solicitarea de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi de venituri se face prin avizul de verificare, astfel că nu mai este necesar a se reglementa un termen de 15 zile pentru cazul în care solicitarea se face pe perioada verificării.
 • reglementarea modalităţii prin care persoana fizică supusă verificării poate numi persoane care să dea informaţii;
ATENŢIE: reglementarea modalităţii de efectuare a verificării în situaţia in care persoana fizică nu depune in termenul legal documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală şi declaraţia de patrimoniu şi venituri, respectiv prin utilizarea informaţiilor şi documentelor deţinute sau obţinute de organul fiscal central.

Drepturile şi obligaţiile organului fiscal central. În scopul verificării situaţiei fiscale personale, organul fiscal central va putea proceda la stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, precum şi a creanţei fiscale principale, urmând să stabilească şi creanţelor fiscale accesorii.
Perioada, locul şi durata desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale.

Se propune:
 • eliminarea reglementării referitoare la prelungirea termenului în care trebuie făcută verificarea în situaţia solicitării de informaţii din străinătate;
 • ATENŢIE: având în vedere că nu mai există o verificare prealabilă documentară efectuată de organul fiscal, se propune ca durata verificării fiscale personale să fie de 365 de zile, în această perioadă fiind inclusă şi perioada depunerii declaraţiei de patrimoniu de către persoana supusă verificării, eventual obţinerea de informaţii şi documente de către organul fiscal în vederea efectuării verificării fiscale personale de la persoana fizică verificată sau de la alte persoane;
 • solicitarea de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi venituri se va face prin avizul de verificare;
 • din calculul duratei verificării situaţiei fiscale personale urmează să fie exclusă perioada necesare pentru îndeplinirea audierii, intrucât aceasta ar afecta durata verificării situaţiei fiscale personale.
Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală. Se propune delimitarea actelor care se intocmesc de organele fiscale respectiv faptul că procesele verbale constatatoare stau la baza actului de sesizare a organelor de urmărire penală.
 
Colectarea creanţelor fiscale
Scadenţa şi declararea creanţelor fiscale. Pentru cazul în care organul fiscal comunică contribuabilului decizii de impunere emise în baza unei declaraţii fiscale după expirarea termenelor de plată prevăzute de Codul fiscal sau alte legi care reglementează creanţele fiscale, se propune reglementarea unui termen de scadenţă special, de 5 zile de data comunicării deciziei, termen aplicabil numai dacă contribuabilul depune declaraţia fiscală in baza căreia urmează să se emită decizia de impunere în termenul prevăzut de lege.

Termenul de 5 zile se aplică şi în cazul emiterii deciziilor de plăţi anticipate comunicate după expirarea termenelor de plată prevăzute de Codul fiscal.

Termenele de plată vor fi aplicabile şi in cazul obligaţiilor individualizate prin intermediul deciziei de impunere din oficiu în cazul in care aceasta a fost emisă după scadenţa obligaţiei.

Se propune şi reglementarea unui termen de plată pentru diferenţele stabilite prin declaraţii fiscale rectificative.

Obligaţii fiscale restante. Se prevede:
 • în sfera obligaţiilor fiscale care nu sunt considerate restante se introduc şi obligaţiile fiscale care trebuie achitate într-un anumit termen întrucât reprezintă condiţia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată;
 • ATENŢIE: nu sunt considerate obligaţii fiscale restante obligaţiile care nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă, ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;
 • creanţele fiscale nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul sindic, precum şi creanţele fiscale înscrise in titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate in limita diferenţei de preţ.
 • ATENŢIE: “Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal, este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit” regulă propusă să fie generală, aplicabilă de către organul fiscal în analizele efectuate, nu numai în situaţia în care se eliberează un certificat de atestare fiscală.
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal central. Modificările propuse prevăd:
 •  stabilirea categoriilor de persoane fizice pentru care certificatul de atestare fiscală poate fi utilizat în perioada de până la 90 de zile de la eliberării;
 • în cazul persoanelor fizice care desfăsoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, ori în cazul altor entităţi fără personalitate juridică, termenul de valabilitate al certificatului de atestare trebuie să fie de 30 de zile, având în vedere faptul că situaţia fiscală a acestora se poate modifica lunar, astfel încât informaţiile cuprinse în acesta trebuie să reflecte situaţia fiscală actualizată.
Certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal local. ATENŢIESe propune reglementarea potrivit căreia actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, fără certificat de atestare fiscală să fie lovite de nulitate relativă (şi nu « nule de drept », cum prevede C.pr. fiscală, în prezent). Astfel dobânditorul poate acoperi lipsa documentului prin plata obligaţiilor datorate bugetului local. În plus, chiar în situaţia în care dobânditorul bunului va obţine înregistrarea fiscală a acestuia şi va acoperi obligaţiile datorate bugetului local se poate face oricând constatarea nulităţii absolute a actului de instrăinare şi de către orice persoană interesată.

Certificatul de atestare fiscală la succesiune. Se reglementează exceptarea notarilor publici de a solicita certificatul de atestare fiscală în cazul contribuabililor care la data decesului nu au avut alocat codul numeric personal sau în cazul în care se solicită un certificat de calitate de moştenitor.

Ai nevoie de Codul de Procedură Fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu