14 Decembrie, 2019

Megaproiect de modificare a Codului de procedură fiscală (I)

MFP a lansat spre dezbatere publică, în data de 24 august, proiectul unei ordonanţe menită să aducă multiple modificări la Codul de procedură fiscalăIată, în sinteză, principalele modificări sau completări propuse.

Prevederi generale

Reguli procedurale. Se completează art. 2 din Codul de procedură fiscală în sensul menţionării regulilor procedurale incidente in activitatea acestor categorii de organe fiscale. Pe de altă parte, în scopul identificării drepturilor şi obligaţiilor fiecăruia dintre organele fiscale, corespunzător modului de organizare şi funcţionare a acestora, textul de lege defineşte organele fiscale centrale şi locale.

Limba oficială. Se propune ca în toate situaţiile în care la organul fiscal se depun documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină fără ca acestea să fie însoţite de traduceri în limba română să nu fie luate în considerare de organul fiscal, în considerarea faptului că limba oficială în administraţia fiscală este limba română.

Secretul fiscal. Se reglementează expres forma sub care poate fi prezentat acordul scris al contribuabilului în cazul in care sunt solicitate informaţii despre acesta, respectiv faptul că acordul poate fi emis pe hârtie sau poate fi emis in formă electronică semnat în condiţiile legii.

Raportul fiscal

Preluarea sarcinii fiscale. Se propune reglementarea unei noi situaţii de preluare a obligaţiilor, respectiv persoana fizică, în nume propriu, preia obligaţiile bugetare datorate de aceasta, potrivit legii, din activităţile economice desfăsurate de aceasta în mod independent sau profesii libere, precum şi din asocieri si alte entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care aceştia au fost radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi.

Răspunderea solidară. Se introduce un nou caz de răspundere solidară în situația în care emitentul scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie refuză să vireze sumele de bani la solicitarea organului fiscal în situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru executarea garanţiei; rămâne valabil dreptul emitentului scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de a refuza plata în caz de abuz sau fraudă vădită.

ATENŢIE: Se propune reglementarea unui nou caz de atragere a răspunderii solidare, respectiv atragerea răspunderii solidare a persoanelor care au determinat, cu rea-credinţă, acumularea şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale în cazul debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei.
 

Competenţa organului fiscal central

Domiciliul fiscal. Contribuabilul/plătitorul nu va mai fi obligat să depună cerere de modificare a domiciliului fiscal, în situaţia în care domiciliul sau sediul social coincide cu domiciliul fiscal, având în vedere că administraţia fiscală deţine aceste date urmare fluxurilor zilnice ale schimbului de informaţii realizate electronic cu ONRC, în situaţia în care prin modificarea domiciliului/sediului social, acesta este şi domiciliul fiscal.

Schimbarea competenţei organului fiscal va fi la considerată la momentul schimbării sediului social.

Acte emise de organele fiscale

Comunicarea actului administrativ fiscal. Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale emise pe suport hârtie este precizată la specificul domeniului, astfel:
  • regula generală de comunicare este cea prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
  • dacă această cale nu a avut succes, se aplică regula de comunicare prin publicitate (publicarea unui anunţ la sediul şi pe pagina de internet a organului fiscal);
  • comunicarea actului prin remitere sub semnătură la sediul organului fiscal ori de câte ori se solicită acest lucru de către contribuabil.
Anularea actului administrativ fiscal. Ar urma să devină posibilă anularea, din oficiu sau la cererea contribuabilului/plătitorului, a creanţelor stabilite prin acte administrative care au fost transmise organului fiscal în vederea recuperării şi au fost anulate actele de stabilire a creanţelor. Măsura are în vedere eliminarea problemelor întâmpinate de către organele fiscale centrale care au preluat spre administrare creanţe fiscale sau bugetare stabilite de alte instituţii, potrivit legii şi necomunicate contribuabilului conform prevederilor Codului de procedură fiscală de către aceste instituţii, care au fost contestate în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare şi soluţionate în favoarea contribuabilului/plătitorului.

Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii. ATENŢIE – Notarii publici şi executorii judecătoreşti NU vor mai avea dreptul de a refuza furnizarea de informaţii către organele fiscale, pe considerentul că interesul public ce caracterizează serviciile indeplinite de aceste categorii profesionale prevalează asupra eventualelor considerente privind confidenţialitatea informaţiilor, mai cu seamă in ce priveşte furnizarea informaţiilor relevante către organele fiscale.

Înregistrarea fiscală

Obligaţia de înregistrare fiscală. Se propune o clarificare cel puţin asupra faptului că şi în cazul contribuţiilor sociale, în scopul administrării impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice codul de identificare fiscală este CNP.(?!)

Declararea sediilor secundare şi a filialelor. În legătură cu momentul de la care începe să curgă termenul în care contribuabilul are obligaţia de a depune declaraţia de inregistrare fiscală, se propune reglementarea diferenţiată a acestui moment în funcţie de diversele situaţii in care se pot afla contribuabilii (înfinţare, stabilire în România, începerea activităţii, obţinerea primului venit).

Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi. Completarea propusă spune că, în cazul contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată sau al contribuabililor care au intrat în faliment, respectiv cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărare de divolvare, aceştia să fie declaraţi inactivi doar dacă nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.
 

Stabilirea obligaţiilor fiscale

Depunerea declaraţiei fiscale. Se fac două reglementări eprese:
  • declaraţiile fiscale depuse la un organ fiscal central/local necompetent, sunt considerate ca fiind depuse la data depunerii acestora la organul fiscal necompetent.
  • organul fiscal necompetent este obligat să transmită respectivele declaraţii fiscale la organul fiscal competent intr-un termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei.
Ai nevoie de Codul de procedura fiscala? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

 comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu