18 Ianuarie, 2018

Măsuri de disciplina economico-financiară

Anunţat anterior pe Legestart, proiectul de act normativ s-a materializat: Executivul a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 635 din 6 septembrie a.c., dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Ordonanţa de urgenţă îşi propune să pună ordine în recuperarea creanţelor datorate statului, administrarea unitară – prin ANAF – a redevenţelor datorate, termenele de virare a dividendelor şi a altor vărsăminte de la firme, în general urmărindu-se reducerea presiunii asupra bugetului şi evitarea blocajelor financiare.

Finanţarea comunităţilor locale – modificări la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

Stabilind regimul arieratelor, ca reprezentând plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei, actul normativ dă dreptul ordonatorilor de credite să facă noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu excepţia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanţare a proiectelor derulate prin programe naţionale.

Cotele defalcate din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, proiectul de act normativ propunând ca alocarea să se facă până cel târziu în data de 8 a lunii în curs, faţă de termenul de până acum – de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit.

Alte măsuri detaliază alocările, pe structuri din bugetele locale, în funcţie tot de plata arieratelor. Metodologia privind raportarea plăţilor restante se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

De principiu, regula instituită de O.U.G. nr. 47/2012 este aceea că ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate au obligaţia să diminueze lunar volumul acestora cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare.

Contravenţiile la reglementările modificate din Legea finanţelor publice locale vor intra în vigoare în termen de zile de la publicarea O.U.G. nr. 47/2012.

Finanţele publice

Şi în Legea nr. 500/2002 sunt reglementate arieratele – plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei, precum şi plăţile restante – sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură (pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător).

Repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

Prin modificările aduse la Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aceste entităţi au obligaţia să vireze dividendele cuvenite acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, instituindu-se şi reglementări subsecvente privind mecanismul şi termenele de informare. Se introduce, astfel o derogare de la dispoziţiile din Legea nr. 31/1990 care dispune că dividendele se distribuie în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

Distribuirea dividendelor la societăţile comerciale, în temeiul Legii nr. 31/1990   

În forma modificată prin O.U.G. nr. 47/2012, dispoziţiile cu această finalitate prevăd că dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

ATENŢIE: În caz contrar, în forma de până acum a Legii nr. 31/1990 se prevedea că societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 47/2012, societatea comercială datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. Rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR plus 4 puncte procentuale.

Activitatea minieră şi redevenţa minieră

Prin modificările la Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi este plătibilă trimestrial, cu scadenţă – ATENŢIE – până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor, faţă de termenul de scadenţă până la 20 a primei luni a trimiestrului următor, cum se prevedea în lege, înainte de modificările aduse prin O.U.G. nr. 47/2012.

Până la acest termen de plată – modificat – se declară la organul fiscal sumele reprezentând taxa pentru activitatea minieră şi redevenţa minieră datorate bugetului de stat, iar în caz de neplată – se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Redevenţa petrolieră

În Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce, în mod expres, precizarea că sumele reprezentând redevenţa petrolieră datorată bugetului de stat se declară de către plătitor la organul fiscal competent până la data de 25 a primei luni a trimestrului următor. Pentru neplata la termen a redevenţei petroliere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. În cazul în care se constată întârzieri de peste 6 luni în achitarea acestor obligaţii, autoritatea competentă reziliază concesiunea petrolieră.

Autorizaţia de antrepozit fiscal

Prin completările aduse la Codul fiscal, O.U.G. nr. 47/2012 dispune că în situaţia în care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal, intervin modificări ale condiţiilor de autorizare sau de funcţionare ale antrepozitului fiscal, iar neconformarea la acestea atrage revocarea autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă la data la care persoana a cărei autorizaţie a fost revocată din cauza neconformării la aceste condiţii îndeplineşte toate condiţiile de autorizare.

*

În acelaşi context, reamintim dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 16/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 618/2012, în vigoare de la 31 august a.c.) pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală. Ordonanţa stabileşte că, prin excepţia de la regula generală privind ordinea stingerii datoriilor.

O.G. nr.16/2012 a introdus o facilitate potrivit căreia, pe cale de excepţie de la regula generală, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. ATENŢIE: aceste dispoziţii se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2012.

Prin aceeaşi ordonanţă, s-a mai prevăzut că în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu