25 Septembrie, 2018

Locuinţele cu chirie se acordă după Norme modificate!

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.

Recent, Normele au fost modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 526/06.07. 2017.

Dincolo de aspecte administrative, în relaţia dintre autorităţile locale şi ordonatorii de credite, semnalăm chestiunile de interes direct pentru solicitanţi.

Transparenţă. O dispoziţie nou introdusă în textul Normelor obligă autorităţile administraţiei publice locale să publice prin afişare pe site-ul instituţiei sau prin afişare într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de respectivele locuinţe.

Închirierea locuinţelor se face cu respectarea prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 şi în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locaţiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Legea nr. 114/1996 prevede aici, în principal:
 • locuinţa socială care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei;
 • locuinţa de serviciu destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale;
 • locuinţa de intervenţie destinată cazării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, îndeplineşte activităţi sau funcţii ce necesită prezenţa permanentă sau în caz de urgenţă în cadrul unităţilor economice;
 • locuinţa de necesitate destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.
 • locuinţa de sprijin, cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţele proprietate personală, în urma neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte – potrivit unei precizări nou introdusă în Norme – conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III – Stabilirea şi plata chiriei din O.U.G. nr. 40/1999, coroborate cu dispoziţiile din Legea locuinţei.

Astfel:
 • locuinţe sociale. Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa socială. (Art. 45 din legea locuinţei)
 • locuinţe de necesitate. Contractul de închiriere se încheie de către primarul localităţii sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza hotărârii consiliului local, până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele. (Art. 55 din legea locuinţei) Consiliul local stabileşte, prin hotărâre, dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate în cazuri de extremă urgenţă, şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei.
 • locuinţe de sprijin. Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa de sprijin.
 Ai nevoie de Hotărârea nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
 comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  bogdan
  ianuarie 4 2018

  exista posibilitatea cumpararii locuintei in sistem de rate? momentan mi s-a oferit posibilitatea cumpararii doar in varianta cash/credit bancar/prima casa.Mentionez ca apartamentul a obtinut in urma sedintelor consiului local trecerea din domeniul public in privat,obtinerea pretului in urma unui raport de evaluare..adica cam toti pasii care sunt de facut in achizita unei locuinte de la stat.
  multumesc

Scrie un comentariu