Prin programul multianual “Construcţia de locuinţe de serviciu”, ANL va realiza locuinţe de serviciu, aşa cum prevede recenta Hotărâre a Guvernului nr. 719/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 786/2016. 

Cine va beneficia de aceste case?

Beneficiarii Programului sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire. 

Repartizarea locuinţelor

În vederea soluţionării cererilor privind repartizarea locuinţelor de serviciu construite prin Program, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru examinarea solicitărilor primite.

În cazul în care există mai multe cereri, autorităţile administraţiei publice locale/centrale vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

Locuinţele de serviciu construite prin Program se repartizează personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora, dar actul de reglementare prevede şi posibilitatea ca instituţiile publice locale/centrale să încheie protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii.

Administrarea locuinţelor de serviciu construite prin Program se face în condiţiile prevăzute de lege pentru locuinţele din fondul locativ de stat sau, după caz, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din anumite domenii de activitate. 

Regimul juridic

Locuinţele de serviciu, împreună cu terenul aferent, destinate funcţionarilor publici şi angajaţilor din instituţile centrale sunt în proprietatea publică a statului şi sunt administrate de instituţiile publice centrale care au solicitat realizarea acestora.

În cazul beneficiarilor din din instituţii publice locale, locuinţele fac obiectul proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi sunt administrate de instituţiile publice locale care au solicitat realizarea acestora. 

Cum funcţionează Programul?

Acţiunea se declanşează pe baza solicitărilor şi propunerilor primite de către ANL de la autorităţile administraţiei publice locale/centrale.

Administraţia publică pune la dispoziţia ANL, pentru construcţii, terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi care se preiau de ANL în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor.

În cadrul Programului pot fi incluse şi construcţii exiatente, aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate. 

Cum se implică autorităţile administraţiei publice locale?

Autorităţile transmit la ANL, în folosinţă gratuită – libere de orice sarcini – terenul şi construcţiile existente, după caz, pe toată perioada realizării investiţiei.  

Tot aceste autorităţi emit autorizaţia de construire, se ocupă de elaborarea, pe cheltuială proprie, a documentaţiilor tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi a dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei şi asigură, de la bugetul local sursele necesare pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei în interiorul perimetrului destinat locuinţelor de serviciu, inclusiv în colaborare cu operatorii de utilităţi, acolo unde este cazul. 

Responsabilităţile ANL

Agenţia naţională pentru locuinţe este cea care elaborează documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea construcţiilor preia documentaţiile tehnico-economice pentru execuţia utilităţilor şi dotărilor tehnico-edilitare puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, obţine toate avizele conform cu certificatul de urbanism, obţine autorizaţia de construire, asigură elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, proiectarea şi execuţia utilităţilor şi dotările tehnico-edilitare aferente construcţiei, asigură execuţia construcţiei de locuinţe de serviciu, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

La terminarea lucrărilor, odată cu recepţia ANL transmite autorităţii administraţiei publice locale/centrale terenul şi construcţiile de locuinţe de serviciu, pe bază de protocol de predare-primire. 

Finanţarea programului şi derularea construcţiei

Finanţarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.

Pentru dezvoltarea construcţiei de locuinţe de serviciu se are în vedere promovarea unor soluţii arhitecturale moderne. În situaţia repetitivităţii soluţiilor alese, se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuinţe prin planuri urbanistice zonale şi prin adaptarea respectivelor soluţii la condiţiile pedoclimatice existente în amplasament.

Pentru locuinţele de serviciu care se construiesc prin Program, se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare.

La finalizarea lucrărilor, recepţia construcţiilor de locuinţe de serviciu se efectuează  cu participarea obligatorie a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale/centrale care urmează să preia în administrare locuinţele de serviciu.

De reţinut că locuinţele de serviciu construite prin Program nu pot fi vândute. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here