21 August, 2017

Livrarea de bunuri: norme modificate

Normele de aplicare a Codului fiscal, cu privire la livrarea de bunuri ca operaţiune cuprinsă în sfera de aplicare a TVA, urmează să fie modificate prin efectul dispoziţiilor din H.G. nr. 1071/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012.

Modificările pe care le prezentăm în cele ce urmează vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013, dată de la care vor fi în vigoare şi unele modificări la acest capitol din Codul fiscal, ca urmare a dispoziţiilor din O.G. nr. 15/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 621/2012) şi pe care de asemenea le vom evidenţia pe parcurs.

* Potrivit art. 128 Cod fiscal, este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar. Reamintim aici, Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. 7/2006, publicată în Monitorul oficial nr. 1043/2006, potrivit căreia importul de software pe suporturi informatice se consideră import de bunuri, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

În redactarea, de la 1 ianuarie 2013, a Normelor, preluarea de bunuri produse de către o persoană impozabilă pentru a fi folosite în cursul desfăşurării activităţii sale economice sau pentru continuarea acesteia nu se consideră ca fiind o livrare de bunuri, cu excepţia preluării de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital.

* Din punct de vedere fiscal, se consideră că o persoană impozabilă, care acţionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi.

Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau al cumpărătorului, respectiv se consideră că furnizorul ori, după caz, comitentul vânzător face o livrare de bunuri către comisionar şi, la rândul său, comisionarul face o altă livrare de bunuri către comitentul cumpărător sau, după caz, către client.

Dacă, potrivit contractului, comisionarul acţionează în numele şi în contul comitentului ca mandatar, dar primeşte şi/sau emite facturi pe numele său, acest fapt îl transformă în cumpărător revânzător din punctul de vedere al taxei.

Sunt, de asemenea, considerate livrări de bunuri:

- predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de leasing;

- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, Normele precizând că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executării silite se consideră livrare de bunuri numai dacă debitorul executat silit este o persoană impozabilă;

- trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.

* Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operaţiuni:

a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;

b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial;

c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziţionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operaţiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parţial la data achiziţiei;

ATENŢIE! Prin modificările la Codul fiscal aduse de O.G. nr. 15/2012, de la 1 ianuarie 2013 în categoria operaţiunilor asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată NU se vor mai include bunurile constatate lipsă din gestiune. Potrivit precizărilor din Norme, astfel cum acestea se vor aplica de la 1 ianuarie 2013, bunurile constatate lipsă din gestiune nu sunt considerate livrări de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 şi 149 din Codul fiscal şi ale pct. 53 şi 54 din Normele de aplicare.

* Distribuirea de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepţia transferului de active, constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial.

În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separată a bunului, chiar dacă bunul este transportat direct beneficiarului final.

În aplicarea acestor dispoziţii, NU UITAŢI reglementările date prin Ordinul MFP nr. 2374/2010, publicat în Monitorul oficial nr. 679/2010, potrivit căruia persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii unei declaraţii privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Declaraţiile se depun până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul de active.

* De la 1 ianuarie 2013, NU vor intra în categoria livrărilor de bunuri:

- bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

- acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfăşurarea activităţii economice;

- acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condiţiile stabilite prin norme.

ATENŢIE la dispoziţii ce vor fi abrogate! Prin modificările date de O.G. nr. 15/2012, din această enumerare de mai sus vor fi scoase, de la 1 ianuarie 2013, următoarele:

- bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal;

- bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum şi activele corporale fixe casate;

- perisabilităţile.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu