Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare are scopul de a impune sancțiuni efective, proporționale și descurajante în materie fiscală. Prezentăm în cele ce urmează lista celor 24 de sancțiuni și amenzi prevăzute de Codul de procedură fiscal în anul 2017.
 
Sancțiunea 1. nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni; (art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 2. neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; (art. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 3. nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum şi de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de  a permite persoanelor împuternicite de organul fiscal pentru a efectua o constatare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. (art. 336 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 4. nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie se menţionează şi faptul că au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil/plătitor. (art. 336 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 5. nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central competent. (art. 336 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 6. nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat. (art. 336 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 7. neîndeplinirea măsurilor dispuse, astfel cum sunt prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală. (art. 336 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 8. nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice, cu privire la activitatea desfășurată, prin completarea unei declaraţii pe propria răspundere, astfel cum sunt solicitate de organul fiscal. (art. 336 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 9.  nerespectarea de către instituţiile de credit, precum şi de alte persoane care transmit informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:
 • a oricărei obligaţii privind furnizarea informaţiilor referitoare la rulajele şi/sau soldurile conturilor bancare deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi bancare pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, precum și
 • a oricărei obligaţii privind furnizarea zilnică către organul fiscal central a informaţiilor referitoare la: a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi bancare, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile bancare deschise la acestea; b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.
(art. 336 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 10. nerespectarea de către orice entitate a obligaţiei privind furnizarea informaţiilor despre conturile bancare,
 • referitoare la rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, precum și
 • referitoare la: a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.
(art. 336 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 11. nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit cărora:
 • După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat: a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare silită; b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta organul de executare silită; c) în cazul înfiinţării popririi asigurătorii, cu excepţia popririi asigurătorii asupra sumelor din conturile bancare, să vireze, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal suma indicată, în contul de garanţii menţionat de organul de executare silită. Suma virată reprezintă o garanţie.
 • În situaţia în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, înştiinţează despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi.
 • În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit anunţă în scris despre aceasta pe creditori şi procedează la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferinţă
(art. 336 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 12. neîndeplinirea la termen de către Biroul de carte funciară a obligaţiei de comunicare potrivit căreia Biroul de carte funciară comunică organului de executare silită, la cererea acestuia, în termen de 10 zile, celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora, care trebuie înştiinţaţi de către organul de executare silită şi chemaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil şi distribuirea preţului. (art. 336 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 13. refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate; (art. 336 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 14. refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale; (art. 336 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 15. nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă; (art. 336 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 207/2015)
Amenda:
 • de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 207/2015)
 • de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 207/2015)
 • de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei; – (art. 336 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 16. reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă; (art. 336 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 207/2015)
Amenda:
 • de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 207/2015)
 • de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei şi 100.000 lei inclusiv; – (art. 336 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 207/2015)
 • de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei; – (art. 336 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 17. nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum şi nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscal. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligaţia de a furniza informaţiile solicitate. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă. (art. 336 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: e) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 18. nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central. (art. 336 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. s); – (art. 336 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 19. efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru; (art. 336 alin. (1) lit. ş) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. ş); – (art. 336 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 20. nerespectarea de către instituţia solicitantă a obligaţiei de a iniţia hotărârea de constituire a dreptului de administrare, potrivit căruia în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil, instituţia care a solicitat preluarea în administrare a bunului are obligaţia de a efectua demersurile pentru iniţierea hotărârii de constituire a dreptului de administrare conform art. 867 din Codul civil. (art. 336 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: k) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. t). – (art. 336 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 21. netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informaţiilor privind contribuabilii nerezidenţi, sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete. (art. 336 alin. (1) lit. ţ) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 
Sancțiunea 22. nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit.
 • Amenda:  de la 50 lei la 500 lei pentru persoanele fizice.
 
Sancțiunea 23. nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată; (art. 337 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei
 
Sancțiunea 24. depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete. art. 337 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 500 lei la 1.500 lei
 
Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here