19 Februarie, 2018

Legislaţie: Protocolul privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară

Protocolul privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1009/2013 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 645 din 21.10.2013 (M.Of. nr. 645/2013).

În vigoare de la 21.10.2013

Nr. 14.949/3.905

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare;
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 119/2009 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor teritoriale;
- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 pentru aprobareaRegulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control, republicat, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar International;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;
- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă,

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (denumită în continuare A.N.C.P.I. ), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, reprezentată de către domnul Marius Arthur Ursu, director general, şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (denumită în continuare U.N.N.P.R.), cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată de către domnul notar public Vasile Varga, vicepreşedinte,

în temeiul art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

convin asupra:

PROTOCOLULUI 
privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară

1. Premisele Metodologiei de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară:

1.1. Notarul public, în sensul aplicării prezentei metodologii:

a) completează cererea prin care se solicită prestarea serviciilor de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, în conformitate cu regulamentul în vigoare privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
b) încasează tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate, în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere ale acestei instituţii sau pe bonuri fiscale proprii, în contul biroului notarial prin ordine de plată ca urmare a viramentelor efectuate, prin mijloace electronice de plată, sau orice alte modalităţi prevăzute de lege;
c) la solicitarea beneficiarului, pentru tarifele încasate conform lit. b) eliberează factură cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru aceste tipuri de încasări, factura se eliberează exclusiv de către notarul public;
d) asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor/documentelor gestionate;
e) transmite documentaţiile către oficiile teritoriale.

1.2. Operatorul de înregistrare, salariat al oficiului teritorial, îşi desfăşoară activitatea în cadrul oficiilor teritoriale sau BCPI/BRP şi are ca atribuţie următoarele obligaţii:

a) introduce documentele primite spre înregistrare conform procedurilor aprobate, instruirilor şi instrucţiunilor efectuate de către personalul specializat, comunicate în scris;
b) dacă la introducerea documentelor primite spre înregistrare constată modificări de statut ale notarilor publici faţă de datele încărcate în aplicaţia informatică, încunoştinţează delegatul notarului public în vederea actualizării bazei de date. Astfel, cererea se va înregistra numai după actualizarea bazei de date;
c) verifică corectitudinea datelor înscrise, respectiv înregistrarea completă şi exactă a informaţiilor cuprinse în documentele justificative de încasare (chitanţă sau bon fiscal), în cerere şi în oricare alte documente ce fac obiectul acesteia, după caz;
d) verifică concordanţa dintre serviciile solicitate în cerere şi codul aferent acestora;
e) asigură securitatea şi confidenţialitatea datelor/documentelor introduse;
f) eliberează documentaţiile soluţionate, după caz.
Fişa postului cu sarcinile operatorului de înregistrare se completează în consecinţă cu atribuţiile care rezultă din prezenta.

2. Descrierea metodologiei:

2.1. Încasarea în numerar de către biroul notarial pe chitanţele puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională sau pe bonuri fiscale proprii, prin virament în contul biroului notarial prin ordin de plată, mandat poştal, mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi de virament prevăzute de lege.

a) Având în vedere reglementările în vigoare, notarii publici încasează pentru serviciile ce urmează a fi prestate de către oficiile teritoriale, tarifele stabilite prin acte normative. Aceste tarife pot fi încasate de către notarul public astfel:
(i) în numerar, la casierie eliberând solicitanţilor documente de încasare justificative: chitanţă cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale sau bon fiscal propriu;
(ii) prin virament, în contul biroului notarial, pe baza instrumentelor de plată utilizate în sistemul bancar, inclusiv mijloace electronice de plată, mandat poştal, sau orice alte modalităţi prevăzute de lege.
b) Notarul public va depune documentaţia la oficiul teritorial prestator al serviciului, în vederea procesării acesteia, pe baza unei cereri semnate şi ştampilate.
c) Pentru fiecare cerere depusă se emite şi se ataşează un document de încasare unic şi distinct, cu excepţia actelor juridice complexe care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor BCPI-uri (de exemplu, contractele de garanţie reală imobiliară), caz în care se va elibera un singur document de încasare pentru fiecare BCPI în parte pentru toate imobilele situate în aria teritorială a aceluiaşi BCPI. În acest caz, în fiecare cerere se va menţiona valoarea tarifului aferent fiecărui imobil.
d) Orice suplimentare de tarif se efectuează prin intermediul aceluiaşi birou notarial distinct prin întocmirea unei note de completare.
e) Documentele de încasare în numerar emise de către birourile notariale în cursul unei luni sau copia documentelor de plată care atestă viramentul în contul biroului notarial prin mijloacele descrise la pct. 2.1 lit. a) se vor depune la oficiul teritorial împreună cu cererile aferente până cel mai târziu la finele zilei de 5 a lunii următoare.
f) În cazul în care prevederile pct. 2.1 lit. e) nu sunt respectate, atunci documentele de încasare nu sunt considerate valabile, urmând ca notarul public să efectueze procedura de anulare sau de restituire a acestor sume.
g) Notarul public, care nu utilizează aplicaţia informatică, poate solicita cu titlu gratuit oficiului teritorial aflat în aria de competenţă a acestuia formulare cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Prin excepţie, notarul public care utilizează aplicaţia informatică Registrul general de intrare electronic poate solicita, cu titlu gratuit, oficiului teritorial aflat în aria de competenţă a acestuia un singur exemplar al formularelor cu datele de identificare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
h) Forma şi conţinutul minimal al documentelor justificative de încasare sunt reglementate de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiarcontabile, cu completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.
i) La finele fiecărei zile lucrătoare, sistemul informatic emite automat un raport-tip, intitulat Borderoul zilnic al documentelor de încasare gestionate prin intermediul birourilor notariale, denumit în continuare anexa 1, care se transmite pe adresa de e-mail a Biroului/Serviciului economic. Anexa 1 va cuprinde toate documentele de încasare gestionate prin intermediul birourilor notariale, atât cele emise din sistemul informatic, cât şi cele utilizate şi emise pe suport hârtie.

Protocolul privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară poate fi consultat integral în Lege5 Online – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu