21 Februarie, 2018

Legislaţie: Procedura ANAF din 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Procedura ANAF din 2013 privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 142 din 18.03.2013 (M.Of. 143/2013).

CAPITOLUL I

Cadru general

1.1. Timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, denumite în continuare norme metodologice, se calculează de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

1.2. Organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

1.3. Organul fiscal competent stabileşte suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule pentru următoarele situaţii reglementate de ordonanţa de urgenţă:

a) ca urmare a solicitării primului proprietar din România al autovehiculului, care intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

b) ca urmare a reintroducerii în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141 -2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, în vigoare în perioada 1 iulie 2008-12 ianuarie 2012, sau taxa pentru emisiile poluante în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012-14 martie 2013, prevăzută de Legea nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

1.4. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se face cu ajutorul aplicaţiei informatice-suport realizate şi implementate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

1.5. În sensul prezentului ordin, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) şeful administraţiei finanţelor publice a municipiului, oraşului sau comunei, şeful administraţiei finanţelor publice a sectoarelor municipiului Bucureşti sau şeful administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii.

1.6. În sensul prezentului ordin, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) directorul executiv adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) şeful administraţiei adjunct din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor sau comunelor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau din cadrul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz.

CAPITOLUL II

Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

2.1. Persoana fizică sau juridică ce solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu depune la organul fiscal competent o cerere, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele prevăzute de art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi de art. 3 din normele metodologice, în copie şi în original. Documentele în original se restituie contribuabilului, după verificarea conformităţii şi înscrierea pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei “conform cu originalul”.

2.2. Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cererea care conţine elementele necesare calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin, se depune la organul fiscal competent. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat.

2.3. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.4. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată de contribuabil. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, se notifică solicitantul în vederea corectării sau completării acesteia, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

Consultă textul integral al Procedurii AICI!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu