Ordinul MT nr. 738/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 15.05.2013 (M.Of. 274/2013).

În vigoare de la 15.05.2013

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 2. –

Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice şi certificate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 479/2010 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC, ediţia 1/2010, şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC, ediţia 1/2010, şi se achită de administraţia fiecărui aeroport până la data de 20 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă, după cum urmează:

0,275 euro/pasager îmbarcat, către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform procedurii de colectare şi distribuire a acestei sume, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

– diferenţa, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.”

2. După articolul 5 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –

Procedura de colectare şi distribuire a sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a afecta sumele datorate de administraţiile aeroporturilor începând cu luna aprilie 2010, potrivit art. 6 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010.

Art. III. –

Autoritatea Aeronautică Civilă Română va transmite Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, numărul pasagerilor îmbarcaţi pe fiecare aeroport din România, defalcat pe luni, începând cu anul 2010.

Art. IV. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 738.

tarif
Sursa foto: Lege5.ro

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 894/2010)

Procedura de colectare şi distribuire a sumei de 0,275 euro/pasager
îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful
pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor

1. Administraţia fiecărui aeroport are obligaţia de a comunica Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile traficul lunar de pasageri îmbarcaţi pe aeroport, până la data de 5 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă.

2. După primirea datelor prevăzute la pct. 1, Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile va solicita Autorităţii Aeronautice Civile Române certificarea corectitudinii datelor comunicate de aeroporturi.

3. În baza datelor comunicate de administraţiile aeroporturilor, Centrul de Investigaţie şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile calculează sumele datorate lunar şi emite o decizie de plată a sumelor datorate, în temeiul art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, pe care o comunică fiecărui aeroport în parte, în 3 zile de la data comunicării traficului lunar de către administraţia aeroportului, prin poştă, fax sau e-mail.

4. Sumele datorate lunar se transformă din euro în lei, la cursul Băncii Naţionale a României din ziua în care a fost emisă decizia de plată.

5. Obligaţiile de plată prevăzute în decizia emisă de Centrul de Investigaţie şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile trebuie achitate până la data de 20 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă.

6. Decizia de plată conţine obligatoriu următoarele elemente: suma datorată în lei, calculată potrivit pct. 3, scadenţa, consecinţele neplăţii la termen, sediul Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, sediul şi denumirea debitorului, contul bancar în care urmează să se facă plata.

7. Eventualele diferenţe rezultate din raportări diferite a numărului de pasageri îmbarcaţi pe aeroporturile din România se vor regulariza în luna următoare.

Ordinul MT nr. 738/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here