Ordinul MEN nr. 3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 05.04.2013 (M.Of. 192/2013).


În vigoare de la 05.04.2013

În conformitate cu prevederile art. 64-68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. –

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzut în anexa nr. 1.

men1
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 2. –

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. –

Elevii aparţinând minorităţilor naţionale care învaţă în unităţi de învăţământ cu predare în limba română au dreptul să studieze în învăţământul primar limba maternă. Numărul de ore alocate este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. –

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă – muzică, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. –

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă – coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. –

Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat sportiv, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. –

Planurile-cadru de învăţământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2013-2014 la clasa pregătitoare şi la clasa I, începând cu anul şcolar 2014-2015 la clasa a II-a, iar din anul 2015-2016 la clasele a III-a şi a IV-a.

Art. 8. –

(1)  În anul şcolar 2013-2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.686/2003, iar la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004.

(2)  În anul şcolar 2014-2015, la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004.

Art. 9. –

Se aprobă Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 10. –

În conformitate cu art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Art. 11. –

Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. –

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Bucureşti, 12 martie 2013.

Nr. 3.371.

Forma integrală a

Fiecărui plan-cadru în parte şi a metodologiei de aplicare poate fi consultată integral şi gratuit pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here