17 Martie, 2018

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

Ordinul MFP nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 21.02.2013 (M.Of. 104/2013).

Intrat în vigoare la: 21.02.2013

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti să efectueze, până la data de 28 februarie 2013, verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările vor viza următoarele:

a) la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea corectă a arieratelor (plăţi restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 ianuarie 2013;

b) la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea corectă a plăţilor restante, cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 31 ianuarie 2013;

c) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor de la lit. a) şi b), la o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se constată o creştere cu peste 20% a arieratelor în sold la 31 ianuarie 2013 faţă de cele în sold la 31 decembrie 2012, se va solicita Activităţii de inspecţie fiscală din cadrul structurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală competente efectuarea de controale încrucişate la furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări care au de primit de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce au devenit arierate în luna ianuarie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, directorii direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti emit decizii prin care nominalizează personalul împuternicit potrivit alin. (1).

(3) Rezultatele verificării şi măsurile de reducere a arieratelor şi a plăţilor restante, identificate şi propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie şi activitatea instituţiilor subordonate, inclusiv prin contractarea de împrumuturi în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, vor fi consemnate în procesele-verbale de constatare.

(4) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmindu-se “Situaţia centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale”, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se transmite până la data de 5 martie 2013 la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.

Art. 2. – Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Bucureşti, 20 februarie 2013.
Nr. 241.

***

ANEXĂ

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ

privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Nr.

Crt.

Unitatea/
Subdiviziunea
administrativ-
teritorială

Arierate la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -

Plăţi restante cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile la data de 31 ianuarie 2013
- mii lei -

Nereguli constatate

Furnizori faţă de care UAT înregistrează arierate

Măsuri de reducere a arieratelor şi plăţilor restante

Denumirea

CUI

Suma datorată de UAT
- mii lei -

Obligaţii restante ale furnizorului aferente creanţelor fiscale administrate de ANAF*)
- mii lei -

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se completează pe baza informaţiilor rezultate în urma verificărilor efectuate de inspecţia fiscală.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu